Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 1 of Basketball, 2000

Part of University of Kentucky Basketball Media Guides (Men)

`1’ *2;% V - \ 1: ` . F. _ " " *"‘·~=~,, V V?’*?JK.¤ ` ' `Z " " » , — 1 . . Ir. ‘ `· - i ""‘°" ‘ _v,> _` Cs; . . I [ rJ “ ` r ’· W — V· 4 `2 V M · ····—. ‘ / ¢#- · . · ' :t.L~"" ., .. * . A '? f : . 4 ‘ V " ' ‘ " * _V*-‘*‘\f‘V¥~q,-wl . V >_ I r . _» g io; ';4 V K e . _ , K _,_ ' I ` I , I . I il ¤_; ·y_. I- '; 4 a` ` 7;4{ tlw > ` , . =;=-ej.=ii¢ 1.. ` .—’*}'i-YYZJJ;<‘5'é':`1J. V ".’ ,· ' §··‘€iif;,* V _. _ a V . gy.- _ ,‘ ‘·!`—j· f· ' __ E;. `llr > · L} V ‘ » _ U ¢ ly Ik I _} L , . J _ , 3* r _;;x;;_1_ . _. 2 V — , , , . , A ,. . . _ __ _ . »v;_:_.;, l .. ... / , · . _. . EV . , f U mx;. V ` _`yA Uwgaifu .7 I V . 3 _ 1 y ’ ~ V ~ I }, ‘··· i s s · .3 · J ` ·* 2 · \ v I .· * `. ` ..».» ,, 2. · 49 * v_ { * . · · 2;:2; . »V», ?*·. a. i e , -rr-J * I T .. ‘ r` _ · i·*» =' X ' ,, ·Y_} ey., I · 2 q , n _ ; ¤ .— 3. ‘· - ` it ’’- . . @2 · L _ j . A_. v_ . V Q I V V· .' y_ .` ·` · `· » ~· · . V . ZV2=yv¤ , ~ -; y` e— wi; . V .4. ~ , _.¤·~ 5- a .— . , I ` .· :— » = r `¤; .i?¤' · . ., 4 ‘ , \ > K M ' V-, » —. . V .. .··j;- g ;,, .» ;>.;£,... _, , pr,. X M · . ,g_ ., , __ ;;; I. Q - ..¤{ · ’·. E T; __\ · · · .· · · V. ·y··· .4%;,., Q ng, · E; —’—· V . ' V. ,r__ »;;_;.;; ° _.__ QV, » "» , YL .. ’ . ....2% ‘*§z2;=~=i`.:ii‘.i%£. ’ `* ’ "¤ "2 »`"` ` ‘“‘ ·V `” " 4. ` . *‘Z` \ V *i‘ . -£‘*¤ Ei-QM v..»- 2, · ‘ * '¤¥€{?¥‘?¤=i?‘¥€?’V in ‘ NE., N ‘»’ V M V 1 I VV V .. wz V " .3 A. ·; ‘§`» 5 I · s II` · 4 S gi:. ._ ` . s·vr · I -I .. »< { . ,. »— ' ‘ “- V ···· —· . L, *9 . ` ;q‘·¤·z ·. » '*¤. ‘· :·:f - T ` Hr; ._ • WS I ` 4* ` ' _ // R »§`; l',· _%_\">i€ ,V ; T- ; V .. ` # ' Q ;;i;,_ .‘ ` . _ 4 · e·`_ " ji, uf 5 . · · V 1 J 4, ‘ 1V-J? ¤ r ,· ·. ·VV,r ,> e·V··.J ';‘>· · . > ‘»‘‘ x ’- ik .? Vc? . ; n gf; ·;£ Q _ . ” _ :» ‘»; * ;· · ?’ _ ; V ` .. 4 . :" ¢> < I.- , ‘·’ . _·z. A. _ ’ K - {arg.- · i I‘ " 71 " 5-. 2;-F? . {$5;; s} ; , _; ·_ ’ · . V .. - V *· { , ‘* Y IIV·I >» . ~··‘· ; ` Lé; ·v ’‘ E I»I-» 1 5 I’·I ’ " Rf'? .·, I · A _1· , ` N ’ ` ·;r __ Q. A- @5 * ·~z` v_ _ .· .§,·i§g »_._ 3 zzv x A _ V { . Kg. 1 __»j _· , · .4 E ·. _..·:‘ ` V .`_r. ;· V E . »~, {Q . 1 ` , L Q; V , L 4 Q. 3.. _:.;> I}:. I M M, .1k· ., »%;,€%'. . . ‘ - - ~ ~ `· V ' . 1 V Q I J ·=.= - V .— , G 1. · = .» " ?° 2 T . { . . . ’ * · *·.·· ‘ A . ·‘..‘ V . . ·`l A "‘ , . . ·» ·" ir H -.] ‘Q`_ xs . · J ’‘~'- g , * " ·· —i. *:.·’' .‘: R ? = `‘‘' ` ·.'' { ` * ` ` S . ,;`..` 4 ui ? Qlmx ni ` ` I I I Ak}; I; J, -` A ;;_§A;;-____;; ‘·,v,r4·. Yi; LI: ' $.:3 L g?/I, ` xx A » _ } I ` · I X · { J J - L, {1 » `{fif T '9 » % ` ` . * · ~ -- ! 1 . as . ‘, . ` ; V» firégi ..v.r *_··- ,· ` ·_; . . ' Q , -~ . , , ~~.: *- _· · ·‘_ _ , ;.g.;;g; Q3. ,_:‘ ._·:_ · ___;_·_·V.,;*,‘4··¢ V‘ * ‘· : ,_ V-_»@:_; V‘ "*' ;:_:_ ._· " ` A I P _ ` y _! “ ‘ A ij. _;_§;i ¢=*V?‘;..·‘~w V .- /,·¢**/{ g . W . .. . .· 2.- z-:. K we N- r. .»;= ,V / ~ M | . ,$l.’}i·§,, __ . -· pr A ., 3 z. A y · I { Q '______;,... tw U J M "`A *" -_». ` . » · " n A .2 i ` .·-. 5 ‘ Fs ` _ ¤‘ ‘ V ‘ 5. .2¢=; é?H=:».i#.’ gf? Vi F w; 'Y‘· P" J 3/ - · .-_", ‘ —_ —. · ’ . _. ·' »‘ `J ».-_‘—‘~» — 4 ’ f·.,_;~ . . _,, ~ . ’·`:.’1g:‘-V _¤»·:·· (; :1; — ¤V ~» 4 V - .·.- `T F fZ¥· . <*·@ sv iii Q ;» wi , I *>" ‘ ::" Q? •` ~ '** V J é" ‘ .»-.‘ V I ‘ <&¤· fz ·Q . ·. l¥V·f¢=·#¤>°€i ‘.’»’· ¤ ‘ .2 " · . _' r :="" -` ` `, 5 ` ° "“ {Z , ·· " `"~· ,·z—.¢‘ €··§Vf·**~” . A ig?. _ 2 ..7 .., ye , i.`·§*:;` E' I T" _' V ·· . ` _ lx; j_»`· , V ` , E : ` V E » _ ~ 3:* " ' V " _ ·..L W . {_ -i"-$,· _I;" " " _ M`. _‘ ;x_ ·. E il; V _"&. V , .` ily; x ‘ _ ’ ` ~‘ ‘ .. j_;?. gl . V ; "ax _—{~¤¢~··’-`;?`·”?`#,,,g» ‘ _` V v_ V __-V a ‘ ; ` _, ». V. __ *· V __ 3, V w g ,, ;:V V · A- ` »j:‘ ` ._ #.2. ` I _l_ U VV__V _ J` - F , é R _ { · L- lg ` tg} Ns; _' >. , J! J` ¤ ~—·I ¤ ’ ‘ I II . · I‘ .... » I~‘I ‘ ’ ‘ V ·1 "’*·¢ ·~#V=~V· 4 T i V .;’~ ~% @¢ V x ‘ _ y ._' _$· - _.__ V w. : ‘> V A `_ ` .. ;p¤*' i,;Q_4i;g“ yi-ag 5; — K _ _______§ ·*jé=;:1,2i¤»£¤:"..,.?Q; .;__?i.* 1} J i .VV .. M I ` > . ` 4. ` _” gal l rr _. Z; V.VVV V { , . .r~»-z. .. _T1;r` 4; féiiji é *· "V` al . __,'_— '.,:` _' >::_€;"’r$#*` _; ‘ ` ' I ` '_;_-?_ B} A ` V ‘ ‘ ` .. {V .! ..r’\» · __ _ .*;:i?.`. —· `;:,;’,; . _ _ [QM ,. W -) W5 U X Vim;. FV LQ ’ <- - -V 2* , 3;. ,.·,P”"' *"TP?\: ». »... ' ‘ .·.$—.~s:*;; . . ;»*”i` I · J` ` " ' ' J ' ‘. " °‘ '·` Lz ‘1' ?,.—*’°*"r . .- . " ° ` V*~ " VL . » _ .. ··, . ,~_ 4 , . · __ {_ 4. S , 4- ,, , » »¤.`.·».~... ..... » N .,,.>_ ,_.,;,;yiw, . . , ._ *·..J_.{, »· _ .4 , ,_ _\ ya i- _f< way A M V . ky, ..V- i I _ , _ _ y _Q ·_“__ .. I _ ».. _ ~¢ Ny , .·~.· V >“V~· » ‘r2." a ·¤·· ·—I»I · - ‘w»`¢?‘;·: . H·’~ , J v..¥ #*.2.+, -· ... , J * ’=·‘ ”‘_;:aV»;z*‘ ·` .· . ,» H ‘ · · ·, _ ye-! Q ;. .. · 1 `· _. 5,:3 ..1 . *·°.»zz.— , ,r · ·- *31;. ·’%{ V ~ < _ V}; " Q.,,_.-»-·V V " ` Q. ; Btzffi ,,.4 _ . i.. _. ";L_.';‘i'@¤ .;#~' ...I `V' · ‘?rsr~ .··- .;_=< ‘,. ” V , ..».. ` ' J?. ,-. · ?i..;é. i}.»>;*· ..*55:;.;; §’;¥€,··i‘¢ I § »<.~,· ‘ F·;·—*??·`— ‘· · .· A V ; ` >` 2* + i N/· · ·~€~*?r .~e·"‘* ¤·.* >‘ $#3 ;i"!`•=·-=. :*%.2: { E3 `·**·' `·.¤ ‘ , ¤ . I . . 7 _ . N A i_ V { »_;.` V . rr {_ `_ , ,;é».;.& girl , .`; __:_u._;_ L ; _ b #$5. A . W V ._, ` fi. V ·' Ju »··*‘°' .` ‘ · ’" · " V TjEg;}`*§L’-I .:0} EQGQ Bi}.? M 4*.-.. "“* » ;.¢" ‘ - ·-T . , ’ .—"&’ · . ° ' ` VV1./* *`— Q',. . `“ \··' " V ` ‘ *; ’ ¥ · N; · JM ¥• · ° `—*·.->" FW · " "· U . . ?J.,&.h 5. _ _ ` _ ~ as , L Q. _ _ It S 2 A ,,· ., ‘;. !•_—_;P` :_ \ 4:); : T > _ H r§:·Lr v:_E _. · J? V V x — > `( 5 ‘ v - 1,12 - i · 4,_•‘z$ J, _ %_·; ' J t . Qtr V VV > {Vw I ‘ { °` CPP an K [I i x ..... . . ‘\,sy•’J w ` __ _;4 ‘. _ V V 5; ‘ » {L_ V.V_ V ..V._ .;.s»;:=&;. " * VV V N, v.;=V.§‘,__.é»,__ ..1 {gk _'_ I MP A · Q. A;3 ‘; ___“R ,._· X; I Vi w 6;; ·‘ _ s $'_·¢·3V_._§i1:":“i·· :x,,_V· I. 1 17 R. V _. M =‘ ~ 4 _ , Eg . · ja _—‘ -_ ’ ` VYREJI. ·1L,_ ~ · · » V ,_V , r A · *1 ' . V L .. {_. ` Aw r V ` ‘II`I ~.- ~ ---I l”;°%:Z . ‘ 2 AF ***-*3 *¤ *’¢;-P. M ' ·'$·fX` ‘ . `II ; . - · I¢I·’ . [ ». 1- ***9 · v ·· x; V r ·=`* ~ ‘ VV V., V II- V $*:20 if -~¥ *` V*‘ ° , , fw at — V .. ` .'· ` · ~·‘~ e&··· , _-2 __ __ »’ _. i, r j —, V 'QA ·. . ff ’·_. `. jiul .· . ¤· . . ;1 #;¤¤#· ·‘ V V -·I4 3, 1 " ¤~ 'Qy 1 , .; JY . » 'K · V ix ' ir .;’. — ·? KV ·3 , Y¢‘ VJ F · .»..,»:—=rf "` ' V.~ — ¤-g».·-. . , V`? T ' K V5` ’ ! `. A ·» ’ '· ·“\°\ ` 1 \Z2’g V —.·V, . ...I, , -. ~ V . .... .4.· ~. -.. __ " -4.* = · — . » .= gi? .. Igiwl #7}} 2% .__\ I >—\g_"Qw§::,»,5.?y§_%!_4):i&€§é P. J} ‘?} Q M rv Q. {_§i_Z W L; {a',,;` rg. . ....·— · yy _. —;:.,:w. .4 Mw- » . » ;;;:¢..—;;. —...;_ 4 », ,¤- _ V- . _· ·· M , ~· .4: . » 4 . ·. · g . A;.) V?`; Q ·VI. . ` , “`*ji:·}?rL** ...5 `= ° Qw 5 1 "ij {2 -·*é1·.'s‘?·` V~* $3.* {TT`? ` V _ ' . * .V { *Y*** l =¤¤-` Q, ·· { Ji V _' ·z"`· ` *‘ .» VI ..-4 r 4 * ·.·.·. V _ V . . ·{V` ". " » . wg L . V· Jin ·` ' - , T V V V . ` Z , \. - {is ;l¤~!;4 i ».T7_{ ~** _ . E wx. , . » ° V *·'?';;. M . "`._?f;V-·‘¤{ Ygf _;_ J}; Qi ;,=· L 1 I V » — [ . , ’ ’ ` VV ·»;` r if ; V .. _ ; .` _ , ._ A A aes}., .§ » H p3E V 1 l 1 · g ..3 L *’ ..= { VJ . r E `»· I \> 4__ $i¥~? _ 53. “ J. ·` V N. ·V ` s · 4* ~ ' " * ——* J J t 7 1 — . ` " " ¤\’»·»~ ` -.·— . V ·°·`."· » »6~ ;. if >` W " . Y '-* " ·*· L` ` ` ·* -~·’ ; T" " L ‘ gl ·¥‘+ M —` . ,. V x mpx .. A ¤,_ . · · ;é . . v , \ _. ,, _ . ·_ __ A S.? {px ~¤‘”' ~;§;···: {Y `, °\~" - : .. ¤ z 1 . ·• _, •‘ 4 ; . ‘ _f ge ‘I — · · ` · . . . K ,,»» · 6 _;,.·•.. V" ~ · /_ wt`; J ,_y - . _Ly·i:h > \ T2" ,5 · V I . _ . » { T ‘ ` i V ’ K ·· _1 iglyk » _V}: ,__, ._ , .. ·.‘ -‘ V — - »'* ‘? iw · q z · ; { ' r r . » M .‘ - " · VV—..- V 4`*‘*\> · · · sl ·~ .·> 3. •*&¤ i . · ·. * ;w 13 r _ ·. » ·* . . EE .··. _ _ _ _ ,_ , g V.; ;,f. M _: ·. .. . _ L L, , 6 ; L , r ` , f} !_ , ` { _ H. I _ $5.6 _ " 5 _ __>>L-J f` "é ' `_ /;'b Km lv; `T ..` _ _ "" _ gl- ‘.•,.__ A l ~ { wz ` $»..._¤ ` ` } W _ ` -112 ...4, -— *‘- ‘ *;` V·". —•.' ··· ‘. .·=7· · Jie .‘• ’ ` ‘ , \, M · _ V .—»· ; ‘4"!—.z£__?{’ 1:; , "*` !’ ~· ·x*r 5 . Vp .. `_ I é_ ,2 -2., .- ZZ_.",·:,; —:, __ -.y.. · _;._Q’,.;·.e,Q A....._ . _ A »- · ` _ g _ {A-·,`_ . • , _ _.,· . V~-;;¢»···‘\l1¢=W *` · ·—‘=»s‘z• •¢* ~e ·¤2 • - · ~ 4¤»..__ Slip `__ " _! is.`§,`L·i`-*3*%;..; 3 {JQ; _,? M V j A. _ . y o ··— _ · rk ’ ·. *V••·*•¤'·; E v_ I ·I WV i}- . V =V· 4-»- -.A.._e . ·* ·"' '* -· · »e V= .. , i V ..__\;"‘ · , ·'

Hosted by the University of Kentucky

Contact us: kdl-help@lsv.uky.edu

Contributors: