Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 3 of Mt. Sterling Democrat, July 9, 1878

Part of Mt. Sterling Democrat (Mount Sterling, KY)

js" U l A l · ` \ V ` ' . ·· zi, · V.·,·,.,,*fV ~ { _ · - ‘ 4 V Y} 'V "'·,\_. , V :;f \ V V V . V · V V - V V - . V V VV ` V ’‘·· · ‘‘*·‘· V V ‘ `V‘· "‘V“· · ·‘··· V ‘·‘` VV "` ` *‘· " ‘V ’· * ‘ * · ·~·— V ‘ VV ···# - V4;. ‘° ` l Q "!·""\I\ I["."{"’ Q "‘• '\h` m px y { ` V · , ' ¥ · , 5 LAWYER- . as hc V5; hzdaz; , uc: $EVVIP¤;=:.; me;-u.HENES. I it Grs. 1\[ake truth and honor kiD§ { V V VVV V‘~~ V V V V~~»V V V- -~ »~ V··~··VV~/ VVV ~V·· - . .. JW //,,, . ,,_ .,,_ .- ».r. .-. .,-, .,_ v,__ ,,,,,,_,,_,_,,,_,, V ` L ' .• V. . _ , ¢ ~ V? ]{1(`H,\Rl» lil-]l]_)_ lllj),l;\` l__ :~l'¤1§l G- T ,- .7,,, . _{ ______ _v_____ ,_ \\lthl“ _ _ F V · . s VV ° ` " ‘ ” ‘ " ` ` · I0 your ivos. "B0cvertru9 ufl V. {V • REID 8: S'IOl\¤E, ,,,,, ,_,,,.,_V,,, W. K, "‘ · _ _ .;_ 1V A'l"1V{V>_IViVNF\'SATl,.\\\',M1.HLl~1V]m·rV.1·iyV. T _ 5 R 'I ‘ ` ’ " ’ ‘ ' _YOUI`S(?lV£‘S{££l.Yl(] It wlll folhowdaas 1 >‘:1·l`¤·~·i {lv wl l`·*—<»l`A\",‘€ ·, · V, , . —·, ,._ . Q ¢ _ 4 ' ‘ · V . w.m·.·,V, lhh.`, R,.·f,i,¤,f,.l·¤.`,’,¥S`.,,,,4 1;.C,{,. gl lg, gu % E _ H iV.>1·A\\, J L in Vv, !~» · -y. “ ‘t""""Y*‘ Am "‘gh*d°‘*’* Q Y• V _ Y §»·»11,:n11 Il' ~l ll 4; r` `·_ =,·'; l, wl ,· »;·¤ » J1 _, { ni ge 1 "4 V __ ` _ . V SE S 7 E iVV{VVVVVVV¤VV:Vu » 1 nn mx w ¤ ~VVVV1VV:V>Vl¤V¤Vl¤ Viig C" VVVVV_VVlV{V_VIV_RV _V{I;ND_\V/V QU m;m," L1ll··wh1]c you may th6 *‘_·__ , 1 · -..~.-., W ,, ' ’ ¢• ~ ix 1- Lx A .L ‘· : J.; ur . · 5.* Q ;— { ” _ [fi. '_;,V V ., ""‘ VV_4_ _ #[010-hO\lS€ of your mmds; thc V=;, Ve_-{ ,V H. €.`E4XI»L EECEQ. Eid, {_ __V_____ _V V V) {V , ;~. _;,.,, ;;;,V,V,_ pay; knowledge garnered there will ' 4.... A / »*“*’ R ' . . A _ Q Cry 4, rw g e *··* *·'¤ *·)1L-·‘·1· JV! , ·11·’ MV im Vl. M LV Vw- MV//.,/., pvovv :1 nvvar-y1e1d1ng stay mtime ;, ·* ·, V ·;» »V A . A EA ,,. L: ;.,·Ak • . . ` ·- 9 , · ‘ , V I f»'~'V#VVV /V.,/.. /V. ~ =V —.·;= ::V xl. l<»co1u0. Mark outa pathway for ‘, Q _V L. W g EET. ;EE.lTI`;LIE§ur,<<·lv0s,1md\vh@uyouonculmve 9 ‘ `F A l ` 7 `” "A W ' ' ' ”"’ W"' WAL . VVVVVV* clmseu so it be a good one swerve ‘ . **1 A "P Y! Y‘¥‘{¤*‘*$* " . · l M; ,,* · `U · *,3 ·,-, ~ _· ' 1*; -‘ ·· ‘ VV , ", , ’ , `?· V. » -».L. 4;. ./·[;.L;..LdJ, { 1;} ,21l.l . li!. (.1 vltirll \\.a1u, V· —·‘*»V· ·"l 1***** U‘··‘»—* WV (NN not tron] It for the Void of fl-wud Or . _~ ‘ V B 'j"j‘4;l;\j]»`y vyg yy v· ,;,.,—·;,,,., lg, ,_ IIXELWVH, NH4! l¢U·><‘—F<‘!| 11*4 h<%1s0i:1 · " V ‘ VV l·.V,,...,.,,.,,,, ,,,,3 ,,;,,’,,,;,,, ;_,,,,,,V,,_,,;,; {H, 6,,11,.].,,,,,. V V_ VV _ , _ VV , _ _ H VV foo. 1I("C(ll10t the tauntmg laugh- V __,.\.,,,{,.,,V V . {, V , . ~ —V » ;—· ·-·g __ ·—-q·»·= .·· U I.at¤\>l\Jllt‘. >·,np<.xm1‘ lll M) <·rp.lt ., · . _ l , ·_lw1x1111qu»111¤.;· ~.w.1¤l111 ilu 4 mnt HE- (V -_ -:.,,;,5 .•¤·—» · ¤ toy Of {hg “·()y](l|y fhggg whgjudgg <>IA\]>p<·;1ls. U1]iu:<>\x·1‘l{·~1¤l`\ S1»»11¤·`~. , ,. V U, V , . V »= nba. aj U. ,,,(.,,;,,,V,.{,,lh,.1-(.,,,,,1,,,h,;-(,t,},,,1,,, ’V { ·— ·-~- V—·—» ~————~ —~—— —~——— V V-- VV I 121 211141 »MlL‘<}! —l l'< 111 lubwlllii. . thv mail by outward looks 9·]0¤€, _ . —;··:. A -.`V»; . .. ~— Y uw \·,’<»1·l1:N1~:xV xy 1..xw, xm. #1,-,-111,;,1;,. U1 1]*9 N ,. , . . . \V1U11¤· And Should y0u fora ¤'10• VT V , j%VVi;1·§wllV»VlVVuVl·VHn1V·»VuV mV., {xl |»Vl1V~:;1l~—~s;VVVV`V A V VV V V ·· V- :l!lll1(‘(’(¤<)(l1l1lllslll- mem think that no one cares what V, V_ __;;%V §gi# -._, ._ é < . V { ~_¤·—¤¤l_· *5 —l IMM 5-_ V*·· ~,l,C,.1_ll.,,,, yl V., Y ll llN,\\~< mma- \\'1F(lfll1I uml g1`(‘2ltll(’FS has _ _ _. _ l V V;LT;;é§;;?_;ii V V . ¢>l1l2<»s1lx,L<»u1L·ll<»u~l·, .ll.lll ~ . N. E x ·· L A4 . V V V V A Pllyglgbg y0u [nay |]]3kQ’ lf those L ,. V. Vi ·V V VVV ~··~ —V· VV· -»·- ·V~—·VV·- V , _ ) 111:4111 \\'1UlHI mzm ihonw qbout von cam not whether you *3 V · / . . .......—.......,...................,.....¤-.L.....A.»··~·.~··- — . ° . . V. . . _ V, . _ , ¢ _ _ I; V=:§; ,V— VV· V/ ;7 ._. — —— _ \U. YV. I/[CGD IRE, Ll§Ll1llllll§ IMWIN ll1lll('t[ll<‘— xx mvh tcm} to mzxlxc 111111 mzw risc or fam remember that at ·V.>~· ` 5% / ` E··z‘ é V ~ V `1<¤l'NZl`Y ,x1VV1V<>1*N1·;xV, .1;l·1;~ . 1: -4V; x1 . ·—-— llw ·;·1·¤-utwt nf ;1ll<~:u·llalx· l¤·inul;1I< ll nv { m mv < l\"\\`llll (:1* home, the deawgt Spot on earth, Y »- =5&—— \ ’5 — E? .— V . ‘ ·; :—.»; ‘V . V 1·-¤ < · <— · · — · I ~ Y" i. i. ··¤ . " V V · · fl V’ll!s@<>/.VV`—$.22};, , M ,\T \\\¥\\ · `”: ,_ Y l·€#E{{}» {KQA.\.¥§)g`,,,.`V{?{},1lf. .fl,l,'4"i·,.G ...· $1.,,}; ‘ V $§;;;.m;;¤;»%:;;;i mm`. NYI, ,V1.{’m {_\.{_u Hm {mc {QC, “h°¤`€ ¤?¤¤1<*h¤0d’S¤¤¤pvyd¤y~ ***3*** _ ggggz kw ,VV,.-will V ·\‘_l _ \ . i; l»1V·»¤»¤l>11_vum~¤¤·u—»1 w,. _iu|ylV~—lL' ,,-,,1 {(,,.,1,,, 11,,,,% unl é _.- ¢*<=·»§;` —**¤···$ ‘ ~' *_ "f V _ ‘ " spent, when care-fr¢¤c y0u were 5, ie; » lf ,l·§' ,.,_.{ { ‘»· ‘ \ ¤· • -—~—-— VV-——·— ———— VV -» FV V‘ Vr` ‘ ;; g, ;1l -» ’ V 1.) ttl tl ·‘ld · 0 / ,(,._ V V, , [/¤-_t_ .. \ D ,E- VI S .1.).,,,,, J H HwI.l_,l{.{V V V V ·,__ .{. _ V V V V` 1_ V _V V V [_ _ \\01)t To I`O.llll ml (ru 19 L 8,0011 _ , / "‘.L‘ ‘¥ ~V¤ 7- %” " Vx ; { V; ul 5 ——0-———— ` . ' ` ‘;‘ " ·».e»·xV ¢ ¢l\‘{l], .;:1. f""’ "" *=**‘ "¥ “"‘ ‘ U 5 " i’“"”V mm to Sm V within that little world , V , ¢= V 7 =4,.;'“ ‘ < v l l .4/ •\ ‘ • • • TYLER Sc I{A.ZELR.l.GG L ‘.Y*.;*’1 lll;" linv zxamue uml <»b¢~vin;·V tlw 1;1w> _ . , 5 · _ _ , , , ., ‘ MW V`, `4 "" "*"{'f " "~·)•°wV V V'}°\ \ `V Q ’ VVVVVVVV VJ,] . . ~ QI xxluclx you xnuglnt call wm own, » »=; = 1, ‘ V ‘- ‘ ·. s .,.’iV ,/·· ivy ` '· `~ 'V ai »: VV , V ;.V V ‘ 3 . ,· Y *V . , — . .~ wv ar `··.. V. l; V . Q l ,. wl ; ,3%, _V ;,; . .4,/ — . l- _ _ _ _ A",§.‘,},,`l,A§,.?{,;,·§)$;fl.,`,‘,.,l§..‘,·,:,,};i, A ll \,m·l» wi I nm m 1; liv-¤ ..4; ‘V’ " "‘ W W ""‘V VV;"l PU`] ,-0,, ulmk um mem are muse V . ¥ ·~'·’·\ xl Ni 'V¢iV:·;'2‘\ 1/;..,. '*·'yV/W ,4/··Vl*=#* i ¤ ‘ ' QV V ‘ • |'zn14·11l<. <‘<»l1·~<-1i<»u» mu-mam r~» uml ¤···. ¤~%T?"{‘*·‘V"=¥V *"*`V"* il "‘*U”*'l"“*'*`» N UW ' "‘ PW 0 · VL] F -t·· xl Ht] { · “ l M»lV§§{ §,_ VV,VV,··~,_,§,,V gm; .~,V.,» { ,,l,y,U,,l,l,· ·,_,V,V_ _ V,, Jl · lll· [ »\ E t t ·· _ mmVm{_{_HmVV,U M_Um1Vm_V Um _V_V_VVVVVVV,{__ V . V V V VV A V V . 3 VV V V A __ _ V V xxlwhp, 1;,.11 a are wre \\1 \Oll»)0l1, { VVV{§gV"__ { V V Vis, Vi +V,V ¤, lll V V . VVg V, X 1 1 , al 1. S ,.{_m,,_,l{_uS{,_ — ‘ l>`lll l·{l_ llml. llllll ill, ,{_ V VVEVVVV/VViV_V{ V1,sVl .V¤{<»n#1 1 0 sol` V 10 < Ow s , xt, 1,1-0.lt bl gh t) hom. ’ , g Y ., V 1,. ,, gr, Q, i - \¤>{¤,,?,L,V°,_._, .. ,.V,.V Q. , , V _ h. d N _ { , _ you xu 1 (L1 1 0r u. ( V z :47; V g\V ‘5V,;g;;; V,;%V_.· VQ QV '_·_ _,',L ` 'l"i`<>¥iNYViY A\'1` 1~\\\'» #1=¤¤1·>¤¤· ¤‘·>~=V··\1 ~V . ·· u<1·<·;»li;~~tlwfull;u1munt<>t`1·<~sp<>n- · - · ` * *@=,¤ EV »] `-..,/r}»*V’ ul ~ ‘ ?L,l‘$l,¤"`··/"'* [ ·J·‘ {I V- A ¤·<»um·y, Ky. ¤;l»1l1L·.V ¤~>u1x<·· uyzm us? lm wv . _ _ - , _, , V W E1 ·.:·, “ ""`\Y’ ·$$" " " V ,E%'Wl ,;‘>-€‘ ` 2% . ’ 7 i a¥ m·» ¤*l\ll'l\<(q_·(l lu mp will 1-l,l·.»;,·,4 1.,.,,,,,,; -1~_ · f` _ _ , that thioug, thmk Hot that all )0Ul’ {V V _ %V;£ §V_.,V 5,,.;; V. if ,,,,{,,,,,,,,,_ (, VV V V V V V _ I VP V V V V ·· .VV mlwmlntly lgwp 111 llllllll thm- {uct friends are gOn€V For Often times, g , ,,».:~ :’·;.V__w¢VV{& _ Ee E, , ‘7V V 2 ·,,· , \·:V. ly l,1'w_ ··r \ - 7-— WV- ..·.. V-.--V_-.---.rVV.W--._...-./- Ulll I (U/l¤)l N .IH( All ( LI N V _ , , , . . l, I, , V , ru , ll V ag,. V V .-·., ,, A 4, ,5::9, { ;·l;—£_,»l»Q , V -· » 111.nt (lhtllk 1.1»tgu.1t < ,1; xw u1 .1 , - · rl y. 1 A h h J .% M pf »¤ %;—V Q: ». . _ ; .l»»l,__,,£L,%;;+.:V V . - J W EI _ _ _ xx hen lllldlllg 1ts S0 Gull"! Our 38 · j s. _;. Viz.; ; `"V VV ’"·*i#¤.,. AV » V _,_____,,_,_,,A,___,__,_____,__ .___ ____ · · OWARD, .‘ w 1 _. , . . V , { , ‘ , , , lm ·x1;u‘0f(l11V1st? And V _. , , . . - ;, ,= ,».. -—; 2;.. __ Jl pl 3 é ~;.V-.» é- ·*··-··-· - *··~·¤··—· ······· VVVV VVVYVY \V V V \ VVV V VV >ll<)ll1<| .»L(_. 1111. it l<»1( ( — ·» ¤ __ come and othu Gyvn M6 closed lll V E . i “ VV` . ~—·-·<.¤ \ · ’V`· A V· · ‘·> ‘!><··1 A >‘ ." *‘; V V ;. V — . , · . . . 9 °·· J w V_faQ' ‘¢§ "* —~ ;‘ :—_== `._,. A l,,\y__,,,,.,{Q,,,_ ,,,._.{,,,,,,, {.,,,,,,,;._ KL VVVV_ VVVVV { VV_V _,__ VIV _VVV VV,_ V VV 1. VVV **11 U1 1} ‘l M h*»\\ Ul W} \ ul [K SIEUDV that ,,,(,l.],(,, {wh UPU}, a qeep. , _ * V ;sV11;Vl;VVVm{;V\~;V:VX~,VV:ylVVaV!VlV·V·,V·V~V:VVlVzV§VV—,VVV»VVV{za-;V:,VrV1V»VV ¤ ;— ( · =— ·4 K ¤~* ( `K l Ml UV *V· V <.l¤>n>:m·<. tn h<·;u‘ V H10 fzxlznl \\‘<>1‘1·1Y··=·*<·`1;1V·)¤·¤1\¥(?\¤¥}·¤¤?¤··¥¤¤=i\V~· lin \‘.‘»>l’l<. l “1"‘i’*"t> umu *‘“ “"l M *" ""t‘*" furthe welfare of her child so far * A t M ° "’“""“"‘ ‘`’‘‘l VV V ¥ W l*=~·*··¤· ··i` ‘*~·‘·" N··‘·* Mt ·1way mg in your pow- to bless * » -. ~· — · ~ w- · ww ··¤ ·· ¤ + "... ... ··`¤· ·'·'··*`¢~ ‘ X" `lI1xZIl\\`<‘("l'l v· u . · V Vp Q S QQEQJ ES Q. [- Q { I3.-: M4', Q10?} , *.V4·_»;.»»e»—,,·¤...:V. · ·· "—*~‘ ·V ‘1`V **1 ' ’*"’ " , V ‘ · ur (]lll'i(·‘1`lUl' lxfc. who nvmpatlnzes V V. .. • • ... . 3 k v.- .. · M. 11.}1•»`·1 \»ILx:N1·;xV AT 1,.xw. ;m.s1··,·l11lg·,1;~.· I p 1 ·,. D~.·g- KT ~-{ET I.-. I 5 "" l` 'WN MNT; [Amt “,( hm got with Wm m Y"m`h"’uUl'~°S°1'YQJMCQS *’ V. II JX °VVVVVV";V P<¤HEz`e ·JE ESLET. F5! z . 5 . »..€L!?.L;:. i;l;*l&·l'—i;[ll¢l. 11 as u—— m·u·n ml l’Vl!1;,;`- with you “.h(,u your heart is glam V·» lg l "M‘§Av;§L K 7 ‘? V"*‘ i" UW ]*`**N""l ml"' *1* it H t" Otlwr f1·i.¤~~L i_.n·;r;u1t. \\ ne lmww that we . , V. ,,l ·. , , , , _ . . . . /.,A .. /r, . . {3 535; §s*Tl§{[, . Ng, ,V- V er,. bnztuw, um iatlmm cast all luxe . ·< ¤ V- .— " ‘ ‘ `VV ‘ ·V , VV. ·¤. V-, ~·;..:· . ‘ . ' ‘ . , Lk;} [TK _; gg, jk {_,‘__.\_L1fg‘ .. . .. .. . _ sg lux , uV..1t xw plm J.ll1lI]dVll(?Il, fm. YOU {wm nut thou. hearts, Send _. - . 7 Q VUVVVVVV VVVVVH { l Ftp V i _ l *;.VV __ ~,,V!li?¤· U2¤·VV·V;2V1‘€{x, 1¤.>r1l1»l:m\·<—, 15111- you (Wm, as zi thief from all that ` . .... . l llllll , Blklllll , dll {lll! Q, *· W »—:1— ¤_·~ ··—·1 M me but tm her { V . {V V . 2V V VV is l Vr l ,,l,ll.,—.l;;»m—x· alllll <>xw·;· lzlul could pulses (_OM(,tU beat, wm y0m.m0th_ V ~ V V ~ V- ~..· . l [ VQ {VV V ;;.,l fully .-:;;»1;1m Un- *' ‘ "’* ‘ \ *··¤ 5110 t¤(*l1(.l\()l1 out alone to battle , • . ’»· ·> 4 A .&`“'*Z·"·*5 1 ' * . . , ' ' .` . ' °' V ’ a' ` G al O G O S mf" ’ **%*~·~V —- “"?§*’*‘Ei‘$'f W *‘·’*‘*'* ‘V‘*]`> ‘V*`· l‘“"°*"l"‘l 1** Mw ·it| tho w< rid No mubherlove 1:x·:VrV.·V1—:1»;x `”"V€;?V»4'~?· , T '¤ , V¥r`j" l , Vg, ' .. , .. ..,, ,. ,· V. . , ,. · Y l ) ` ’ ‘ b S S, • I ` A § P li? l ,._ ‘*‘“ ~‘·· mv `·‘ "*" **1 l"'V ’U“* ll 15 such us 110110 but mothcrs ever V . ' ' *` V V ' ‘ ' ~ *’ ·` i¢&é>??LV ·° *V'w;V*¢g¤»»’¢.V§?+F¥2¢< $»%:"’$·'" l ·iV;% V»V»<. XV 1 u11.,~y; , "·—··+9{_;_;. _,,_ ‘·“ · '· V V V · ku0\\. 111011 I Outléilt yOU by HH V , V O G V OCOIHO 1`VG O3: S C1llGllllldll 01 LGl.15VH.C Mig [MIB %{§V;{_ , M {{.,._.,.,.,.{.,,,,,.$,,.,, ,-,,,.3,,.,. ,,V, ,,X_ thwm_V_V, VmmV)Vy0fh{,l_ HQUMV to l O • , I%:$?V$?i_ . i‘ll‘i“i“?€ UW “`m*"` UX mm llmw" make yUlll`S(’l\'(*5 as sl1ining lights ` V l 3 pq, lll].- uniwll A [ V "Lwa W:`¥`:l‘i".-·V Ui¤'<`, Im`- '¤`1¤¤<¤··V<·><··· ¤!¤=¤l—¤Vi<·¤>V, mlm tim w<)rl<_l 1 am glad to feel T . .. . . . l V —=·»<=;1i·;in;·· \\`L‘:ll'•J <·ntir<·lv l‘*'l1U1'1ll1[ . . ..·. .,1,- · " V A < 1 3 _ r w V V ¤VV.1» sw .·.e·. v V A _ ~V—¤ _ - ¤_ that I um Liillllt myhl. Hb OHS O T S R (X EWIJAK A YX IDF, '¤' ` I Mlliiiill l*i`~’l·<‘i`ll»` \V¤Ul‘*Ul \\`]U(‘h WO mmm; your lmml. Let ug make V YY1IlCi,i1V<·:1I:ul\‘;:11m·w~:< uhivh lhxs I.i1n¤· , l -A-V';-i VV INV QNX ?l* Nw (lU~‘t Ul. UW Qiu`th· our [jolly q y](g\·(>l·.(zndi|] *`*`U*1`“j we will em1qm·1·i11 the em!. Pmud— On Ha , QJ G X I 3; I il{{}{·f’l{§iT"`m‘°“'°"*""‘¥"""l""“""`*""*""" {V,. Ul [WU mw {VV I __, U. U, .V {_ l V` 1** **5 ‘ ‘““'“ *‘l"*`*“l}' *‘*m`#l WM ly will our bamncrs \V2\V€ Wh€l`€ V ` V • • 1Y1;'1‘U1·1<>NhYT»1N?·ir}¤=¤¤¤iu¤r ¥‘¤r1<»¤‘ l I M ` A U y A ‘ 3 CD $§*`*"·"‘ l" "*"“ "Y (‘*"‘> uml lt Y" once thu Gugof ruin showed its lg ¤ 7 LEPHANTS; 5 PG1‘fb1‘m111g BAB Y ELEPHAN TS, 111 com- *‘** ***< V **·*·*1*· *· ‘·** V l w $ »··*1 ~»*»~ ~ M —1·*1 ¤ ··<· <<» Vw 1·—1» M » 1»·· gw · " -1 y Vi· ¢ Y- ` ‘· V ·4 ·-' 1* 'll'#l\ll1<" .=. . .· ~. ° ° • • _U,\,l Pi ,l`],',`,l` [ll . ,. ri V; 1- _ mm hk ·Vh··l* ‘*" it- ’} l’* ¤ 110»1t.1tc to slmut .\l()Ll(1 unto the , Ib d d' t • F t d O 1 P f N `sl $*4.) ° J"\"mA'[; 111% €`(liI‘H"` "\*H"·1'l‘lA*1 Ogd ant` I‘*°m1V“’ ` 5 'C G.:) one <·>1u‘;=aV· `w wu mz1l;<· il 21 bless- V; 1119 an Slmu al-IGOUS @0 S » 9 1I'S 311 11 Y 8»11‘ 0 111'S· 111. §‘I3l333J§£‘.,`.", · IV V V °* l 5- V,. ¤ . { . ·_ V . l { _ __ . { ,{ world that _ __ V. • ~ .· · V » · .- _. .. 1-; .- _ -_. ; *— .,.2, 1llU fa)1 lmllk l1Hll‘ zlnlil <‘al‘xHlt\. ]>\ \V•;;u·u(u1<;k] Vxe1m1n¢·t11iLl1er • , 11V I>1l1l.\»VNl,\ |,.}~l,l>».yx4·n..n·V111 u?-pm: L \¤cgm .,.:§, QJ _ r_,V__V,lW4,j*V,*;_ U ~ . 1V 5 ¤ » _ ‘ Hlg I Y GVGY GXh,1b1‘l§6d 3,I_l_y'VVhQI'G, 8,1],6, i—?£§I.'ii§i`»3",`}$,'§¥2E?l`{,‘,"{E,T‘aG;TVi‘,"VT,»}’$;,,?`"£3,‘.‘{Ii Q Q -€¥ ·=E` ·=·¤ EN VQ l “`§: (D 1·¤1‘V—¤i¤#J =¤1·V>U¤·=*‘ *1* <‘=¤** *¤*=**<¤ Q 2* T? mm "““§°‘ *"*“°° “”" 1°Q{f· T * · ` V 1 2: VM -V= `·V` · V ¤ ‘ TY e ·· li'}10 is true to l1i< own 0011- Tx mm thciowllmlcvcl “ mn • • 4 · . {3,... "‘""‘ ""“"‘ ‘ " " ‘*" "' "‘ # V 1111 l L’?‘ ;;.;»,,¢ *“*¤‘*- r—.,,»,,»,·0u¤t1m1¤cm¤me. ,— V V I I I Us HGVrr»'//7 www ¢l//l`(f_l/.§V¢}// T/mw .’ 1/.~: A A Il { :5* G S(]lCl1?Q;ll\{l llis (iml, G21liUl’S 1'1F[l(*5t VV--.-————— Q U ~—__ _, ]¥v7"’/"”*’/V ’·* 1'V/'~“{·(Y<’V“·* ·' G Q ci? "T'."’ 'Wjfj PTY :2;* I CD blcssmgs zum L‘tL‘1'1l\t)'75 joys ‘,\‘1ll bv A Woman Wm; two Tongues, · 8, 9 IV . · All 'i`r;1iu< are 1*1111 into llw ng king J, K`! 7 {ups A m 1liS 1'C\\`2U`(l, llllll \‘·`]\*‘il1li.[(“!` ]i\'iUg il l\l1·S_ Sallie J_ B(x;lt,ty’ gyritiug *2 [ V UNIUN DI!!’0T· ST- I~')i'!»“¥, {gpg; gm T,—;mmc;| {U gydg,-_ 1 (D gg _ —·l·h<~—: Nw =l‘·~v of ‘i<···‘h L4 ·¤ 7· V , U -· · 6 • • _ , ``-` 2,4:·s~lllelVl,;{l,!lllllll|,lI]ll1 , , H { A .,., ._ rl ,. l V, Ht · · ‘ "VV V V VV {{*41 1;* *~·_· · _VV · - V ·_ · ]All(>ll217' ;;i1\<·»il10 folloxuug d1s- V; V A |l]V]]lg Elgphant Bgyng 3£;,?Lw~lllllil,Vlls!}l,IlYl1;lg.g@|5l¤é~‘.P¤» IQXM :**1** ““’ "V°° °'*'°‘° · ,,V ,,.,,,,..,V,,,,,,., ,V,..,V,,., V`; Q `i¤?<·V·, *<=¤=¤ =‘¢·¤¤ M hm *5 ··1·1,,r1·m <>fthc1z1t<*»ztmnnstrosity: V 25: — ‘·= * -1=~ w~ V,H:V;~* ·=`iV:5 "x\l1:1t more cam za {ond mother { V P • " ~ V Q · .,‘·..¤$?:*;"G$’:' =’7'V '»Vr{%e;EgZ Ql_"¥·=m.I5l,*»,§§?"E€ l·i:¤~l :m·1:·¤ ¤¤¤<· <··=·lz·=·1»:~ "> ¤V:M·V— V- *== <‘=·¤-I ~ ?°“‘? '*`“B l*;li(‘;l&‘.1i\<)£El:x` —¢‘.Z:¤,;V £Lu·?»¤» _ 1 l V tl P --, , this ·-‘ '; ! 1 `Y Y 'V (xii-l`¤l:l`a1llYV¥A·y£1;.»il»;s`: lla,-§;‘,ll¤:{lV` 1Tjf;`V·lE:. ;·\}~i·!¤)i·{;l Z EIFlb~‘.l?T Cl` FIAQXCKVU 1€·Y'7z—V il bins Nw i!l1¤!w1'i@¤} ~’>1¥?»¢`1” N: U!. li*5':¤U`ml§' ;l,·;,-l§;}l(·l(·ll\A£:;V;;-l,·T;ll<·ll l`(;;l;·;;ylu_g(l V' F, J ' V _{V1==~VV Vi V;gi??_}'$,*{; pm; ,;.YT.-;. .,.-· 1 .»»;l·¤|l Hm >1;.1.,»—m ,11 (J _ ¤’ V- ,._ _`_, ,; ..; V, ,gV.,.; ~ ` ’ `. ’ .:: . V }\¤. ` V V-? ‘¥t+.¤» {4 ? i>··1><¤l.<‘···V.1¤=1·¤~·=¤>%~1=¤i~¤=iV~~®1~.1<>» { aq, ‘l·,1;¤¤m·>1V;··i‘ ,3 ’1·¢‘ l T VV V -» ·4 »-·» O S? Ml w~·¤V *·~~·—‘» ===·‘* ¥*=*=*V *‘<>'»·**<‘ mm uu me s¤»m<—· Ow th<·Si=m1<~se ; L; _ .· V 1;* ' `; "·· éa · ,"_;{:i · ;ll) n·>_`\<‘__(‘,> lvl \rl` 24 =. V` JH} —¤ I 2 I - V V V '1 J"; , I `VV V ¢ O V V: . . V VV VV V [UVB; · ;V» V A - , · _ . _ ,_ y , L 5V J Vr ·,* il 1<>11<»wi¤>:.\=;~1»»—: I-·L@;i;·V%g; P.; {VJ;] ygiy V lll 1K~ ;_.1. H1, ul xx mh , ilu llulllg twmS_ Below tho NDS the h.(,uk__ , LT-- I - 'V ll L gl • ` >>' \\'_S,},Z·¤¢.;·I .`.-· Ill, _ " * `- M LJ; 1L Lau- * . Y 'Jl lan] ,. . , lj. A V )l* ()|' i`lll_\,*i*llf‘Q‘ 12}.1 `)ill`lt\' Uzlll H 7 . N ._ ' · ' , if · q V , Q-cy. ., I , —.·=· V \_ ..1-- , . . . > » .;*3 M. 1 V · · ~ z ~ v I mn hwy twms -1s 0.nG. ,- l 2 K A ’! V*<;§iV;*` ""MMmH` N4 ‘ by V 14V' ` Pwd ·- ll ·~m Vh = » UVV- awnw voices · V V -· V - ·· V V · · . . 7 VV V ·'~=~¤~ V +-V. * ‘V . Ii-~‘ ` V; 35;; v; \\V. :‘.`.liI¢~. \< —=.¤. >J·».¤= i:·uV·,»¤ ¤M,u~·-. ;V —, 4,,,: l, :,1,,; lr; , ,.,—,,l·. g, my M; ;. ~·‘ ‘· <~ ’* " *‘ " · V · _ ‘ Phe two b0ll,1(%¤ sue pvlfvct amd y._ * { | ijixg . ak EV V, . ` V Q} ,V" N ¤ :;.,-2;.. .·;s,·»1.aV~. A VV V ;l·1lI§§;l§,l;VV;.·1rV;V;V!:l,<··»_Vl'l¤·l':1;IVQ 1·.·:,—¤»l1i,u»h-;:1.·l , Q Q >(»,l,l§,, _y ;‘,,,~lll ¢,,llg5 M plulse to distinct b€ingSV i,,,\.,,,g dm·m.€ut - "l V · ` it I ll G T ’ ·- v i ii Q FQ H l ;:'U¤i·;` ` .,;..+.,Q.lQ;.;,.¤....,.,,,.,.mQ,.,,.;.~k».:A,.» A--V-·~-·-. l ?*§ I-Q ‘*·’**" **‘***"’*""I "“l*"`· T"*""’ i¤¤1¤~* ideas, wishes, cx‘a‘vi11gV$, etc.; 0118 va d_ gf 'I°'§X7'g:]_•<7·€ I JI EX, <§··11`»l'1`H‘}~1 —= xw. ¤¢ n; ·»‘¥1i*1. ” ” " VV V VEVVVVV V U; l‘<‘>L by tipi s.»l!l_‘,V Xl1Vl1l`|1lLll‘iIlg \\-illS]C(.1) while tht, 0U,(,,· is ,,wak(.V V g V , / ' • 5 W -" _ ` ." 5i 9 ‘> i;inciI`P8;;; `.33‘i;$H`r‘.‘ c?,.`igVV/Ely , ji\ E F? 9 ,‘_ {{Ly|‘_, ,;l' l_:_g· }ii\`{·l' (yl 1,ll(*V ('Ql} and as to Cntingyihl, rather ullrsiug, V 1V V 3 / V V V V 4* ·¤V€3__ V‘n; ;"*,V,' n, I! s . . " 1. . J 1 ¤;n.n4: LA v.! ie _ _ *··,·»- ;',.,.'• ~. V V V VV V V V VV VV V VV V VV . V V V — . . A DIG? UH? ;4.qlL(L’) I,Zl’I’I?, Of D60}?-bed ][[([,7*v(3l3 [ V VQ; { 1111.1 {_ V M ml JLQLH @355 , pq . VV V g ,.,,,U 1,,..; ,-Md, Mm. ,»,,m. Qut _th€yV or ,tV h,,,,,g only Seven V. , _____,__, , _ .— ·~ ‘ . V ` V j\ r·;E`El3El·]iZ tf; :i§Z;;E V VV A V V l Enh wim; wlii be hi< l'l‘\\`:ll`lI who >¤l11l,~ n]OUthS()1dV why amy hour of the _ * M * ¤¤<‘i· ·\n~=V?¥ 1* Y\V~· r 7 W F V W 7 N F N )‘ ·· 2- ¤~¤» mi U1` ¢·,ms‘·i(*:1<‘<‘ mul lots {iw . . · . .. · · · · • _ . A il, { ,;_/_ MAJ, l 5,,% r.X { · V P-* L·· ‘ —·*~ ~ day on mght 111¢1tt¢·1» lnttle. Th1s .... . `T.`"T"ZT ,. V " =· ¥·:`V’· r"f· ;»·~J, < V iu th:·i:m01· m·u1? . . - . . .· .· I 9 ‘ ° d G 0' f I no "' —' ¤· \¤ V` W! l=· V~·’·V **’· l V"' i "·~ " VV *"‘· lu * mu»t be 1at11cr1mumement fm nts _ , g , ` ’ al O ” - ;,;.._y ,,,. X., ;, V ";.§.Q§" DIE. StG1‘11}1g, 3,;*. l :}iV yyoudcr hm,. it Wm undm, _;§; ~ `V"" " """"‘ <" , . . ,, .· . · . ,- l. `. . . , H ` _ ° gTC"ii$Ii?»T{i§\1;.,.{” ' my wi. Ins mi /4/ Q] .».· \»V¤jV·:·1 ; { V Pd. _V (D MU}- ~\f·*l “ *1* “ V ·‘U_' _*"’“§" W gm, 1f lt Iwcs to womamhood, a mns- _ . "`VI§E{`H°""§ ‘‘‘‘‘‘ l in ill`] li;} Z: ..523 I: ¤ ”` V .`t??”’;*$?f1¤¤.· *1***** 1** ‘*“l"» Mw `l’“"l “"U‘ “ ccllzmcous courtiaw amd if it mar- A IA \.l1lY()ll .11,, .1._ I dl V. , , qw {Q, ,. , , ,36 , ._ _ V A _ _ _ _ I an _ ` · ‘ _ , , . _;_V5._~-1. r' VV·. V·V_?V*-V [Ay \\'i]li;`_l|]`l`i; 1;, _',f ·· V ‘V,` ·— ¤` X, ~- V/·,'V V, V7 __ _7_ VV_~i »_.) V [% i)i‘l1-`¤iH;l· Shrgyli ml \V¤\‘i]`\(ll$1y:{lI‘ IAPS, V» _ = —·» <·» l,,— 4;,».,l~;;..l,,,·_,, V ;., ,,,l_ ,;.,1 —- ;·,;.» ~- L:. =_V` 4;-{__ .. .· .0 l , l,_ _y¤·:; V V _ V,_ `___ ._ { {,__ ._ V _ ‘· _ V Vu- §A·—¤=i_¤¤:nV·»·¤.,, A {iv ·· M VV ·V ,*V/ ji V Vké VV , ** . · ~»;:·ij.&·’·» m —l<*~"‘» —*·'·~·‘7 ’·*—" ·"~ l"“"* ‘“i’U‘·V happyp1‘0p1·1Gt0r‘? Th2{. , y 3 _; _,;_ , ( · ._ ,— ·¤:·· » 1.} Ni\‘]!'1|I\~\I&* . := ·· ]`1‘* —~ V= :;— ·~ hET.;VV_ T"? 2;;. ;V.° I w, l :—¤¥¤ ·’* {*11- !" "·‘!’a‘··" V` ***1 J"} *‘ llUll(ll'lll]] of the awe. _, p 'Q E . . . ., y. ,» -,,, CD .. . , =— l ‘ V ¤ ·—¤ if *·" H ‘* *}*`*'¤ * 1** V *· N " VV " ~¤.*;· ~ 1 ~ 2 ` V __ 5;:.; mr: VV .1.1 wz!. M11! ll!li*<‘l'\' zum »———••+—~— V` l. *?:·· V `G3:2 #3,; ;.· \1‘ ]Ll\I'i’1‘\ {L4-; pm l ‘V V VV ‘»V‘/Vi;. -·.? ¢V‘*’ °’ l l I bud V " . V V V M “ · L, li ...-. nuiiiiiiiii ;;~ -· .»» -» .::»V» ~· , ~<~2:;<@VVV¤ WF-‘ ”**""‘*`* *‘*‘*‘*° $’ A Ch”’f“l W*f°· 1,·11; VM ::;1 -- ¤.; ·- 1;:,: ·· ‘ Z,I——. MV _@/ . _ ».‘-'*V"V1_;·‘·>·-·‘ . _ ,_, ,,V _ A . _ . , _ _ V • • 0 V xw;ll»l¤\Val1,·.|. .. Qwz ·~ > 1~ ·· »;.V»» ·- \—,_ ·-{VV /VV_·.. \ //,/ l FCS —. gnu F \¥¤<‘·<‘ ¤*=>1—‘¤V= · M }¤=·l Nllth Ulm \‘.hz1t:1l>l0ss1ngt0 :1 household xs ‘i- `A Q li: }g:;;¤lé[·1H;l·‘}; : I lin Vi }Q·Q@*€V5;/ `\//V/ E G ,.·* V.,? lj \'=*l’»'<‘ \`»`}¤l<‘i¥ i`¥`<*¤¤1 Nw * ;1 l1l(‘l`l`b‘, cheerful woman.-(mg · DJ •» _\.-».,,,.,V.»,,l ,___V ;V —··» ~· r...V . ,... V 4.... V2V»»V·V _ \ 573, `».;;f l V CQ ;·zw·4·i» l1i< ¤·:uVL` Ah! HMM! &1l15\‘»‘l·<‘ ¤~— ;:<·1¤<*- ·‘=¢—>·»\· l·—~\= `·>\\¤¤ · U wot<.I;1ys or httlv (hen;V>g»·>mt1ner1t;% *’¤V A S A F E1 Y g 4`'L E Q".-ml "~E'XY,` `»}`Hl li°w"li`:'?W V j§;?§;iV/ l {*715 €3*‘V -Vwiglé mu>1 ynu 1<-;xjV=. You im\V0 <·h<>sun -0,,0 \,·],(,S(. mm; of ],,,,,,;,,, kiud_ ·)4‘¥ HLA Y! . F.¤ ,..;\ l*·}'{l.~`Z'V!1’/H`?. V Ex?. " _ / A __; V VV V V V V "’ - · • '{"*"i"‘”<‘l Q""_‘_ ‘;·· “——‘V,‘.’~**—. *1*- , ¤ E dig.; F2; {WN, WW MMP Ul 1* >\\ <‘<‘l 1*** i\1'l·>· 21<·ss ~=1`u=»~¤=f MM mine(»s‘l»¤·0ql»e¤·iq,·. Suchawoman, 1 _ _,,__,_ V _ "____ TI:-\ [N** N"!€'l»U lV"l`N$’~ \‘·`z1l¤·hl‘·>.“T=!1 '1`i¤i— i:~ ·»~»·· ·»{ lh·V m·· I ··· li H¤; Vw Il1m1¤,>¤‘[;1l SURE; {ut which, by UNI in {hg ll;u·];QS[ hours, l)1·ig·l]l;(;uS the V " wi ll ¤.,.{,l,-V;§” V I>¥.·l·-I? M *1** *V~··· ¤,,~,.¤,V,; _·._;,,,V;-=.·,,;, ·..»lla, ~ i.=i ;;.,. .2.,;.,-1 E3 ESA <¤`»`»`H 2!’Vii<¤11·*, \'·°~‘ will #¤`<‘U¤' ·‘ · V` · ‘ ·‘ ‘ ·‘ · " V “"‘ _. V ;—= . , . . . , , _ _ _ _ , ;V J (fr I il I U? U 11* f(, :ii:x\*.‘;l}‘ MM <· \\¢5 %ll]]l(-‘S uml the alegtrlglll brlghtnegs , V` ;>' l` ,l1\.¥>\\', ,___ __ *Z' w " .V» " ri" fllll |ll‘_§'<'.l NYY 1* VVZ" . ’ 9 " V , V _) ,, , __ IV E V I _ iV ' , V - ME 5 — -~- · .\v\‘»'¤¤1¤·»¤¤ ..... ,. ·· ·V QW ·· ~ ——VV 1 § <·:1¢>,—n·H. Null! MU ·>¤‘·l·¤l<{ Hf thi 0t1w1·1o<>l,s {U](1Il`l()\’(¥lTlG‘I\tS mfect _ · , ¤ '['.'¤ H"'*·"`1:¤$»V M V - ~ ·- V. V .· ~· ;;.. ·· l · ~ . . . ,V z . , .. ·¢ . ,_,» { il .E..\‘*@...A·" B! Vll.3}.Zll}1V$‘{},Q,V{, @2 ·. i.'/—{ »~ ·-—;»{ -· *lV1,.—1,V.,.·1.. 1.i1·. .; .- ,.z-,,¤,..,¤ V4 l <‘i>—i Mi V“*" .%V>***'¤*‘.‘·' *'*"*"‘é¥h !*{*`th(’ <‘V<*1`b' Um`- H10 "h**d*'(’“ K0 to ~ - \ ‘ '-” ‘- "' 2* .. — —.~ » .·. . . ; Z V', l "" lwiulv TUBES jl\I01'() Sh()\\' {.4)]* _N,)t]l¥¤,..· llm,1 \H\· {”\tllCl· Qlluly lll, I IMP I I V, L, ]~· V,· .· , ; 1 R., °“' lvl'¤S?Jiii mid *l>*l1`iiii?`:»:` ¤*>!¤i1=¤U!\$ of scl1o0lw1tl1 ll1csens<+uf something V ., . — V V , ~ V -_ . ; . · . . , — —¢ *’ ~V; V v ~> · · » . N _ , _ ,, , . V, @ é ` .;M¤·¤"*ll\‘l;,, { F I ») . H * ( . · I ` M >·¤<‘l···¤>V>~V*~ 1V1V· V‘ M V VV ‘·* W ‘V V V H" ’] " H' ` V V ` ·5®£-V~»#···r¤l‘}' ¤.~1?u M =¤1=· u·l110ve·¤ UW #<‘<*·}1iN;§` qxms1ut<>il1<»wor1<·‘~~z\M·! $pmt• No nmttmlmw people an- __ { , hl %V/{»/% ‘ \ lFl{‘V1,Y(l;W} ml ,l 55 H l IG —·—— J V ___, ` QV _ { {Hp ,;· xr; .·;·,;_ · qw " l.11·~ — ·<-=1 m—V·.V z21’wHr>\*, ¤»1<><»!1l~ mw uml worry hlm through the _ ‘ M V » ;;i"V;§gé .__ ' ll ’ ` , ·{·, _ ` . ‘Vi V ·· »; M " r .. " `V ~·· V _ _ V_ V V * V _ » .{ V‘i "//@22% - ’;*¢;iV;?- V’ %` _ \¤V·/N , > V -' b I .\r »·¤¤¤=v:li{V.l¤¤.~l: 1* ·V , ·¥!V· *· > !·~ ‘· l ¥ an;5 .·,‘ ;·:1‘ jm,1. »V·<·i>*\, l>l‘1<‘l\:lH<“l‘ UN`} xlznv, fur <>H` her pr0sc‘11s, and V: ,’ ¢~"·——-ii? #¢ WV _ * . · V- » · { _ . _\·l" l;\__‘y1·, ·· » w;i.= ,,, ._, , _ . . .__ V. ” , . V V V Si? ‘’-- V—=- "ii AV “ {W BO] it full dU$Cl'l])tl0Il Ul \\`ll1(‘ll sQg lllp (§l·;~;li l< [ll|)l){*;|]] lllll~;ll·;lll»(l xl>E:;:m·.»,·¤.1..].}, E., ·· V —· ..,. C., . ... , . l $ ~ xaxu mnvi nur! n··e=\c‘ 1:1 Uwli >M‘:M hc wlnspers to lumsulf, "At home g P-? 4 `VV Es? ¤;F@?_. VV V ” ·/U, ' ‘ V ‘ ‘ V —~— V~ ---- ~ `V — VV V · 4 , ¤ **1** *1* ·1 lei =.·/;_V‘g Q ·· , . { _,, _, { _ , _ , _ " * E * 7 Ai ijiri /2 A -Ni-!\\~,.l l)l|'<`i'l l">lllh‘lV'li1>!l !lX2,‘l*‘ lil lVlIl<'\IH|!l,E L IJMLVK/L ~'_1`:- mm. 4 `N ~` -H./‘ { H L I V li: ` gh ii';"i·,·; "L{'*H`· *\HhO‘xg-ll ih( I Shu]! Y1lTdi'€St!” day V_ V ',(h”VVV>V/Z W {LV Z " • \\'llll ;;1l l'4>(lAl< r\llV|Vl')lV;`sV_ ;{llllVV\§i j4_V\ ’l‘hV\{ {,3); III,. i{{:H,V_{ EV, _1V,.: H 3%,;.Ls (QN) (VY V`VH.X.')\V.`. }lHl}· A i,3V,· iV M V: V 7. LV, _ { _ · VA __ ,;_· ·· 'V · \»~»¤‘u·V¤<_\. q_ ‘ , _, . . , 5· V fl? — P VW ¥~u1·l:=M·\<···¤¤ 1 X·<‘¥1'ViV\:·‘H¥- "` 7 ;; ,{ .,-;,{,,»;;: V l»».al·,;l».l xV »u;·;1·»<, _w·lLl1(et1111<*1112\y and (mer r Y, And if you kl1()\\'·H. · ' i mrxrlfl-1111 (·. 1] .. l,. .,· . ..V ., V ~,,,,v`.,, . ,,.~» ·;:>3_·!¥’I*:R°w»·a$\».-1 "— ' I '_ , ’ ‘ ,. ·_ { -.~.-.·-.·-—-——·==·-~ . . . " "‘” ` "` "‘_;'_V_;f; " ‘ " l· »;.;.~ V,—,Vi;¢·;l jymx wxll wi UIQ T'liUU'<* by lxcart, and ii})1‘OSp0I'OUS business, in · ' Il L · l l 4 A V A M l hl M A ii was · ·V Q = { Nw ;>=¤V~i. f··r~·`¤2¤ v = MV i~~¤1¤¤|<·<>i<<·d uiuc cases out of ten you wxll find 5; A { - F ‘* ,-* »· ’ ‘F¤‘1!' lh>11m·ix1 {law lvn~E 1:\:ww···H‘.:xlx»— »1Q‘i¤lll¤· 2-· uw mgm, ><> h0hasa\\1f@0ftl11s luud. — lhc >Ul>Cll* U1llW1t0d Eh GLISH “TALLY-HO” MAIL COACH, (`ll‘il\\`1] by Nix {lml·l,lm·l,l,]·l·li l<]ll;;liSll lllmgl- W {_ { A _r_ H. '“ -,·; J ,.{. ·l· th mZ»ViV=»=¤z¤~·, ¥¤é=!<¤<*=¤ *·:·‘ *Vi¤<·\‘=¤i\ V—V"*1*‘*’_ C `V V - SUBPS, With its {11]}-li\’01‘iG\\' ¤<*i`€ IS \\'¢‘ ·N'9( COUY (SY, OY ‘ RIN IOIH HIC )11HC1 ‘Il ll()tGlS IS; ‘I11()t]l l' , ' ' V . * .,· — ' 4 ‘·.—` -#-` ., N, · -·v· "‘ *·’ ‘· " ’ ` " 'Vl " ‘ V"* . V 4 V V QV I p¢ 7 < Q CHU] C HO\ that NW lu Zlttl {Nfl? IllllC]l lltlgul l4;l]_ 1 \\ I·»*¤ N! M *·~ ¤- $V EVVVVWVR _V;E;9V2VV___V__ VTVFV V V V VV nm, >;,,{,._.V.._.V ,,,,,V`. IH,. ,V,_,,,; by Vp,,,,(.=,; thu l;uek<1f1t, mort! 0bS€l'V21bl€ than _{ V <"l`i1¤1¤· ’l‘;.¤»1¤-m,·enV·»V¤ Mugs !;·, E}! ZY? I`? A fi {3 ' _,_,., ;_ Vl`, g .V,_Vg,_,. . ;,,.,,,{.; {,,1. in tx·;1v0li11g. On thv Sh·:\l11bO2lt, or °f * C ° -.—— -¤ x~.V:—·—.V1VV,·,V vw — r ' F`- *3 i‘?'?'¥ L`?} V V` I l V V - `· - · ‘~ wm ·· ·~ tl — 4 uiet (‘b‘*€'1`\`(‘I` cssi- V’ ( ’ - ---- 11 qu. 9 ”"'"’"VT ”` ’”'» Y"' " J ’’’* 4* Tn V1 V V ‘ l » F? " ,Z @*3 {UQ, QE? l f; f‘§ ··» *_»· ,l .,_..1 xm.- ;; ».=;_,V ;:··.,=t ol ;1;;·<·, M ~ — Mum N I · · V · ,~ _ E 1 ~ · »~ '—f"`$`ZV·V .~.u V—¥,‘Y‘ T`1. YYY l rig}; "AV Qt: ...u ;;aL’;.‘rT:;; I V3?} . _.e_ e V ., ., , .4, V- V Vgmg, .,- 1 detects those who have been edu- ·, V g C t d • • I,·.1~<...I1.Vl·1»1._. ..... . .11. ... {ml ,,{kV?U,;,. , v,... .m. ,¤. ,.¤·· \\ ( V H V • • [.<~:n\‘·~T.‘.\i1»<·I1¤—>t··1‘ ....., -;. ~· » wml ,+V· . _. ..¤¤ . . ,» ,. V. , V V V »· t ·l lv rciincn in uencvs 01* I] S.-..a, m . ~ . , .. .— ·»· . · ·,··V l.·<>LI<>1- ¤-\‘< UWM s . at t .\Ill\‘lr.l,¤VXll;lUl_{__,,,‘ ‘~v ‘ llw " l `v~.<~ ,_\ , AJ., . . _ —·J V V · I VV g g O G 1 Gm- ` I I ;—..,. z. __ _ _ ; ~ .. ,,,,.. ,, .,,,¤ , V· ,,• .. {lmao who \\'ll.l\Ol1t S)(·!Cl1»\lCU]tlV8· I • . • IVV_V\{_‘.[ \·n_VVI V,_ _V V V_,V `__| ‘__ _, .,, . I l _ . (..- .\llh ¤}· 7 V - 1] ‘.1 JT" ‘ ‘‘‘‘‘ VV "`V` '.."‘* ·V . .. . .‘*’· `V *'¢: V . - . . V · V V 1i·»n V ~· V . VV ·· _ -V ` Y1 V. VV U l .. l V " ‘ V " ` " V ` . _.; .. ; ·. 9 ;= s,,,,¤ l,,_; l;,.· m·~s. It nsnot0¤Qi, ··, r ;¤ ¤;_, . cv, ..,,1 y{,,,,,,,· mw mstlv tmpplllgs, Hl21t!l’1Hk<*S_0l1C V · {1 ~n~ "f.. .,.,,,... lv liv ‘v: ' ` `*,;';f_ L" "' ` " ` ` ° . . ; é\'H’m”I m' "` H V l lll E W- 1 ` J ` , V, -~ ¥ ;;;-,· ;gV;il»l·;,·4l lm :1 plczzsunt t1‘z\\‘0l111g C0l1l})?llll0ll. 3 * Thv FUIDIPPFBSS-and-P60p|B-Indnrscd Famil Figld Shgw f A V l V V V ‘ 2 V V l'§fl“' ~ =.=·»~y= TQM Jag -V,»· ..... ,. . ..... .... M mw 1—.. must cxxst tlkHl(}l`1€$S mm- V ., I Vx ’ _ ¤r.". _ `—'>..1, l_- , .·‘ "·’ " "` ` ' _ . y 0 · 1.»~¤m·1.1.~m~·,·1»1.— 1,_._ .. ml. ::r.· ,,1,. I $,,LQ·§,},,; -- “ _; V-,,,.3-.V,·, a V ·; ..· :,... ;,., ,, l,l,.,,;,,{,· uwl(»w;11·‘@1‘s,at g€ll€I‘6l TBC- V ` ,{ U ,. I ` rm -,,, . , / (~,,g§.:4,;l;1_.»,;., 1>. .. .L \.. /lX1 .. _, A .·:> _ A ‘I V4` Z, ,V1 Li I Liv ,,,, _ 4__, 1,; " V\ " l .· #::1.. §»—;·V_V;':VS V VV V 7 V V V V VV . . ` f \ V 1 ._ '·""""’· ".‘*""V""‘ ---·- V· " A " " V ·— grr ln Vmtv ;>_,~¤.tV»¤·.\¤·~ Nui uhm in <>;l1|Ul·U0 UIUJ ¤ — · ~~ V » MERITING THE PATRONAGE OF THE MOTHERS AND DAUGHTERS OF OUR LAND, and `1_·_1 ··A»» V [Q QQ 1 {_,,,V_V_ {V_V__V_ .,V V L``_ V, ,, ,V_,_ {gi, _,,-.,l,_,,; \·,,;l{ uml limi ll llighpr l`0l‘i#=1l1d<‘011\'0¤i0U¢‘€S Provided for ‘ . .\x·1Vix··¤¢. !.·v‘\ll¥lLl¤r!i.e . l~1J~r ·· , ·· { Vl _, ,. .w V . .... v ._ Vwl , V llwpuhlic and il qlliCk81l€d (HSCGFII- 2V * V * A * V _ - »_ . , . _ _ _ _` _ , ,.,_,V,_ , - V _ m.x»1¤.».1..¤z5 .... ¤:·· \. M. M. — V>»\ Ullilll » V ELIIIBITIN (1* 1* AR l\I()I£,E TI{A]N CAN I’()Shs I I PS 1 {QQ JQ] ) \V ]·J]}V[‘] S lg I )'_{ 1.»;m-·:. l.iVxlllL*l<>lI .,....... Vw·—V l··»», T= · ; 11.· l ··#··—VV \··,¤1i?.4·1·¤·—xV;:a I ?<>\V:!i I'z1iUli`l\\ll<‘##. Nwnt "f the nwds Of 0th€YS‘ Sum` ~ ,\1‘I‘i\‘»~Y,\'l11¤Vllr·~1‘V1‘. ., 13-T ·V ‘3`·§ ·· ' ` I, . . `. .. . ,. · V , ,‘ - ‘ · ~ ` .;‘\ITi\;.§ll;i£wE;;Li!l` " ‘_Q;;j__;__ I __ \ °`° VV"· {\1l lklil _l<>NlUl§ UIQ}, ll] f€¥`§\;E€‘d t%)O8t~5 V · _ lwyylql Vy|.,j;¤_ Y"W ’! 1* "' 7;* {-"·` I*"’V "" ‘ ****1 *""·~ [ },,,\V,._,,1,;,.,/,·§·\·,.,,;;~i—},l ll, will {O Llllll <‘2ll`F» is fl t@€t O OV pu lcnce ` ` °°`v`. `§\S\x l ‘'`` " 1 ) ull lElUlV]l\\.'·\I,Mlm; SWml`· V I H" V M W" X M nl " E `ji ~,·1·l,·ll ¥ g` .-Z :·~-;s * ,¤,4;§4l~;l1'l·ly{lull And |>¤1!ilc‘11<*SS. Thficé happy thcy ` ’ l ,· 3 {` Q` ~·‘ ..-5,; l _, J V $~:4>1 , lu- ww ylvlmlgl 1 ;w» ; : _V { y ,, rr · -· · * V · . , _ _ — I ," .5 .’i .~e'TY?- ;‘“`..~.·$5¥lv ;,.. .‘·wx\ .... * 1·7=·<¤. ‘ { 1 .,,,4 ;;,,,; H ,,·, =,.VV—,.V., · , nil,. ,,,,,l 2, who pus il<)])l)'t}l1")U§Ih if-—f`0l‘ HN-} . { V VV l&· Veg? utf' ‘,,\`\¥lw_Vj V_VVV um, ,,VVVV ` _ V 5|;[Ljq· [uy ],;\\¤,·]·l—l]l»l·lglp, ;[]y r.·;l. lZ:\ ¤*' »Ill Mr}.: LV tw I· `V I .- U} ` _ `V VV `V V VV-VVVVVV {VVVVVVV VV VV A HUVVI V_V`E.VV{VV],t (lf (,V)h‘l)Hui(—)l\$’ V` , ‘ ,V Ng; V` §. ; \V V,{ }`\Y,\,,`·Q‘\. ` ··¢,. =V V,lVs~)‘.‘\\,V,N_}{‘»_ .,,¤»\\.,,, N. ‘~\_ V ",",'{.,,,l W ,. l_ \.{_ _\_V,,, * ` · _ !"~"` \"' ""‘ """#‘= I" **‘ ,·._·,,l;l;lli,·;l of ylmr lluumn nature in . , 1 7 P M V,~{VVVVV · V V{··VVhV. ·{__VmlVVVVVVVVV,,».,,,_ Vv,‘,*V~‘¤» V`,VVVV?\V-Vj;,V.VVVV E 5 {\_V{,V\VV1;V_;.jjV_{V {‘VV·VVjVV·V‘V_V{VVVV V l _, · V l,,.,;\l»,} ;;\,.,,l ,—. I. ,, ~·,;·;.;:gi 4·y,—.~ l>_xV g.(,‘m,ml_ · Y · ` V" VN ·;*` Vl·Y"°~` 'fsl °l*:'V‘ ’·. `iilll-·,l»$’l?.=~""'* M'}? .l,“ ,·,l,,;Ni\»VP5·Y·**¢ ] ‘* ‘}":‘ “‘Q"?‘*_"1*·" """"’” "’V‘i ‘1"‘**"""' z 4,·*`_ ,3 ,, .,l 1 ·*=,; m . , .. ;.— V ‘ ` I V·l ll;;·l·_;E;;·-.V ;.:;VQ :.2;:V lr; v,<>x‘|m Y l¥><·¥ lwlilwl iw il<·— #<>~lY<>11;1`, ' ])0u’(, B6 g, Loafer; V V ; . ~·•·-» v *,— · ~ ··, A ·.j.,‘VV.-$,7 _/ ’¤",/xv,. V, " V ‘ ~*v¤U‘l _·, L { ’ ` _ V_ V V ` »»—-——· ·—V#—--— ‘ , _ V_ ` V . 1-*7 . " ll? . ll /2; iwi‘*V1}V-W4/’/W"“ W vw ""‘V;~ °· T. V '*·¤VV***‘*·V‘·'~*·¤‘*VV*V ··=~ * *¤ *·~·· { l :1il¤·¤l·<·l<¤ Y ,,.,, ,;,,,,¤l lx, 8 loafer- V ». I1 V ..,,» _,l V · .— wz ·· ’W’_ W V, ll, , , LE-X'{¥,!G'i'GF=’ TG QT Lnyzc; .·,,. ., ap,. x,··,V» ,;,.» ~~V~·.·· =» ,» . .. . .. .. ,, . V- ., { ("`]` ](l’ ° a lv a, 9 . `Q M. V[V"'*‘¤.7 ‘ V! 4 A /2 , , CQ,) . 1 if I, |,\..TT_ `?..')"" , ` l . g"’ ('"‘H"¥ }_""" *‘§" WAV ”m"f( U ·l<>r~’t kwop <*0m|>zuV1y with lcmfers, V` I • _.__ c., VV _ ” . V'! , lf VVVVV, {,VVTVV‘VV',V{;VV,‘_V{;VV`V VV’V;V‘{V_`V‘_V V V~—— ———r — »V V- l l¤i1*‘¢\l< l}=‘—"¤l W l\\`¢**?‘· X *`j» Ul Y"u nm; [mu; ghuqlt l(mf4·l~g’ places, " » SV `I l xy. lvlv 2: ll lllqqlmlln E=Tr·m1=l1i¤ lm-1V·D»,M¢w¤. ,·q~ l V,. . ,¤ .,.»,.A, ;.,,, ,V.,-, a xyz; l`“'*""'l"““""» “`*’“m l‘*‘!"f°'°‘UZ" $**1* l:,—1a~¤· ·,·,V..»·=; fm- lmtlling than sit · { • \ _V._*,'#V ‘jV· DMA @7%, V"·V*‘V “U¤M°""i'“"‘r·"**‘“V“”“”{ '·"”· ‘ ‘-=·—\ => M l E? YT . VV l**U*<`*` ¤*"*‘ W" *‘·""I"‘¥“`·) ` "‘ ,;.—.,,;;,,l my lmpr any with your V l ...... -_.. _, . . » ·· V _ , 3 i;.4.—;;.’ :·1‘·»··- » V~;Vl. ,».· 1V V,l,,;V ., . , . we., eg {_. F . V. . . . . · ·,‘ ;··_~ . . , " ‘ ‘ . V V` »·‘“‘ V%*V‘ l I lm M HVV—·¥·=—‘ ·V;] I F? `V Y ,‘,""`,·*V ` ‘·‘‘' ’ ‘ " '“’“VV 3 °" `7 V' ]‘·"*· 1******]**** *""‘ ***1 ;’“l‘“ "“ Im:ue €.;<;.·.=;_ 5*; ,»,».__j

V<¤¤¤V¥¤<·¤l—¤V- -V VV V’ V V -V£ -· "1 " ' VV .=·~i=¤Vz¤»=.-~ · .. V- . 2 ;·\ 1‘·.V;V~ie V; · ‘ " . ` Y ’·;»Z¢·».» £§,\ IY E? vi)? .l_ 1·_ Al. ];_.\‘ x ;~}_ yi, ,,l_ E ! { _ V · V; V • * 1*1- ' l‘ ( N? I¤— lh ` ‘ \ lll \\ l t y,,{·;;n [ll huyp ;\nb·l]·u|]g [() bustlg V . V; EV T"?'ti ’ ',T"T"`V"—>*-,_"’ ag`; \ ·V—·, ._ 'V · ’;~ · .V z 7 A ,,. .- {· ¤ ! ‘° ` ' " " w-, ; j UT —`;·¤,]‘,*_ ':;· ';_!' * I ·— - » _ — V—~ {N .` V ;,, E4} V -4jrh ii- ir_Zp§§ €E __¢_ " % l~:L ZA? VV VV VVVVVV V \V \\\VVl VAV Vll l— 1. V ;.;1V.VIE{E PV Vl H] il} ll\<1l\V VV A IV I ( I; t flu.- H (ll, alpay- · ·¢——V A V· » .._ +·*V5:;—;s -;*2;; —. ~` 1;.V*V ·· -· ‘ · . 3; .,a.=v V ;.; ; V Q ~ 1·; ». »·;:, · V ;· il · ·,,,· . . ' . `‘ · »< ? "" `" "` ‘ ` ‘ VVV _ _ V_\VV_.I_I_ !¤’=·¤¤~~·~·~‘¥» ;};)l_,.2 e _;_;;i»,l,l! _· .— V ,gj\_; Vw Vh‘V‘l·`V · ·· V·‘ 1 V ‘m‘ V"); iv mg qllpm by wm-lqmg fur 5; pon _ _ ;—;V¤,,.,_ V VV V —V V ··V· V V ~~— ~ V ___ ¢ { ` `g _V "‘ ” ‘V _ _ ‘ " V l \*.n1l*‘.1 V21*.‘<‘ H<> `P`¤i¤%1° ==€ i1*,‘11` , .] ,(,(,um not m , W . ,f V` ?`V X ' V " '`'’‘ =;,..,; ..,1 ,.__ __ _ __ _ , <·*‘|\l‘1`1\l l`V=V\~—.:*!1r| E1»Vi,· l ,\·;‘¤·1li. l.r¤1\n>\‘1llsV.` t_{ Vjv f`,__V_;r`é ° I V V . V, VV VV VU, {_ V . 1 _ _ {UAH “ N `b' ‘ · I — .V · ,.,' — 4¤i'YlIl1lL··;1lrIV»l'!u;1l1<»I*, l i4.`{f I pa ' l.1@·:iI",l ln. — ’1— ¢ N _ `Ml {\!1u}<>H1- _ V ‘_(I()(_t()l, hqq (rot ,1 food pra(·,_ ·__.1 .3-, _ L A FHS!-¢·c1.::.rr;·¤—·:·rn·v.;wu·¤:v¤rvevz—··~V1···e.—--•-¤-»·•-n. www- i dl! I __; ‘, ` .4 ` ;.T V,] ‘ ,!, .· T) A I UU (L {5 (lb I l _ ( V V V I ‘~· ··* **·l' y *l ·‘ “{`· "V"* ""*·` " "° "]?*‘ Uut time lyv ;\lt(‘ll(Hllg” vlosuly to it POD! »‘§.. 11 —`"‘ " , ~ il \\<·¤·l: in xw, ;z·.»·,·, 1.¤,·1_ W. , ll · V , ·' .,· ‘<‘. Q3.; -V }·{;_ U;} -2 Q_- _ ' { ._ V` _ VV ;_ _ · $6U M —l»,-. ¤·» ¤lV= ,·?. il ,- ,,,, \¢~`£..l · VV VV V -·— ‘ "“""~ "". ;`,"“ “’ *" ·‘ ' "".* ~»¤=<». meh ¤~ Mw world; ¢¤.himV<=V¥V;,»;. V.=, I * | I B Y `VVY (VV hl\‘;l\i‘*\VPI P\ lV‘V·!VT1llTV<>l x‘lVlV]li‘l' ' I ’ `·\ l`1l~ [J1.? HU? V Q , V ,{·,,,·]»`l ,,V:V`,`f`.`QQ,§]°°` .'-ul} fl ., '° Hu" "`Y - ` . V. > 1 ;1llL11x·1m~111s ui an w<11·h!l\‘ lme ilulut G (l1‘02l.m1I1g‘ im COIDIJ 8 [img: _ . l VVV». · ]1rql1. ll ,V ll.\],— Au *} ¤ ) V ` _ _ j _ · _ lgjf., ·.:; ,:- ·- V _ · _ ’ • - V LLL & (0., }·m·1.1;um; Blaine. M 2 °· ‘ ’ é ( 'S7 'I) • E ~_ yuu by thc,]. an mo mS,.,m,m,g POW, busy, and mmd y0¤1‘ q.§yVVV»VV,__f;;,.:;§,` ‘_ _ ' ~— . _ _ __ _· V V · · » \ /· " 6 !@ ¥..€V"VLi F’ · V " V V » V V V V V _ \ . - · _ , A , ,. E { { , r' ._ V. . . . `4 ’ V V ’VVV · V ` 4 "VV ‘ ¤ ‘ " VV `VQV.-.¤ · _ ___ V ` . . , { ` ~_ Q-’,·'“ J" £ ‘—;` ·;;·-ri R

Hosted by the University of Kentucky

Contact us: kdl-help@lsv.uky.edu

Contributors:

  • Kentucky Virtual Library
  • Kentucky Council on Postsecondary Education
  • Institute of Museum and Library Services
  • National Endowment for the Humanities
  • The U.S. National Archives and Records Administration
  • Digital Public Library of America