The KDL is under construction

University of Kentucky materials are on ExploreUK. This item: Item 173 of University of Kentucky Graduate School Bulletin, 1940-1941.

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Item 173 of University of Kentucky Graduate School Bulletin, 1940-1941

Part of University of Kentucky Graduate School course catalogs

' II 22 .. :- E -, 2'212.'I2II2IEII:.|2 . ~ ' III: I112 IIggIIII 2.2; 2: 2 I IIIIIIII IIIIIIEI I I I III III I2.222:2222-12'I2I2I 22, I2I;I2H. 2 213I222222 2;: ; IIII i2: 0 II ,2 322222 2:22 R'GANIZ II III?EII;32"2II.III2ISI= If IIIIIII 2222 U ATIO . IIIIMWIIIIIII, : III I l;2,I 0F K III}: 2322222212,. , 1 III" ENT WJIIITIIm'III: 2. I212 L . UCK I; LI"."I";~ III, 2 III 2 ., I T110 exlngt Y x ll; .g III: I. I2; , I, 0 ms Poe c On KeIltuck IIIIIH I21, 2,2:I2 I II I OLLEGE OF 00, ACtin y ETIIII jig .IIEIII' I IIIIII I II; Paul P. BOARTS AND s g Presmem 22' III II I IV. 0021222? M- A- PhcSNCES WI. 212- ,II I In A I IIII {fiziII " III 2 I ; 1: Co 3 Science Dean 222352222221 2 2H 2I2212I LLE s . ,. ,. 2, GE Jolll - I 222 2127I2122II I, :22Iz2I I II ', Tho 0F AGRICU Ila-115111 gIIIIuIJIIiIIIIII :2 II III III I III 2; R 2 2 I II curses ' ' S. III? 'IIEII'I- 2I2I2: -" 2-22I EXDer In Agricult Dean and - III"III.-2"2III I I," IIIIIII IIIII E lment st . re and H DlrectOr EEI.,2II22I..5I222LI:3I2crIs I .2 III: II III; xtensio Divftmn 0 Econo 22I2III22I II IIIIII II" 1SiOn mics ' 22:222I2 22232-2225: COLLEGE 02 EN f Agricmure 2:222I2I2I II IIIIII II I 2 22:22 22.22,":322 I I I'm. ,3. James Hira GINEERIN "IEIIIIEII-iIIIIIII I?" :1 IEIII IIIII m Graham BG III2IIIIIII;2'I:5~III=I=I II IIIIII , 2 2.2 22. 22 2 COLLEGE OF 0- E2 0 E III, 22; I I III Alvin E LAW " Dean .22 III2%:z:2?2;2222: II2I3T2I325ILEIE III":i EvanS P III :2 2I. ,FIIIIIKIII1IIIIH I I I 1 CoLLE ' I" 1)., J D D 22IIIIIIIIIIIIII I2 I. . . " 1"" 222. If "3' IEII I,II III}, II I I WilG'E 01 EDUC ea I52 ,II'iinlIIIIIIIIIIIIII I III 11am 3- Tay] ATION IIIIIIII IIIdIifIIIIIIIIIIII fIIII II III or P ' .IEIIIII III III. COLLEGE ' D" Dean I2r24 2222.- :III: 2222; III an 0F COMM 22222-222.22.23222 ,I I II 22 a WIISI A EJFCE 2I2I2I2I 222 I II I I, ' ~ Ph 22 I2 I:I:IIII"3II-I 22 ; 22;, GRADUATE Sc . D" Dean IIIIIIII' III III 3 II William D HOOL I 2222 III 'FunkhOuSe ' IIIIHI II 322 IIIIIE III II SUMME r, A, M IIIIIIEIIIIIWIfII 2122 III: III :I I2 R SESSI " Ph- D. s 2::III22II22222I2 22:22:22 J. E, Ad 0N C. D De 2.32232 II"III 21 1 :2 IIII ;; II ams. Ph, D D an 3222:332I2 I. I2 I III II U " ire II; III I22 2 22 NIVERSITY CI 22 I II I ~ III 32 I I .2 II LOu' EXTE :2 II: I 2:2I2xriiIIIIl . III 15 Cl' NSIO IN ,2 22I22I2. NIL-22 , ,2 2 I 1ft0n N DE 222 II: 292: 3.2.2}- 2,2:I2I" III-III. 22 2. I , II A- PARTMENT 2th III 222* 2 2 2 - MI'I. 7"724352 :EIII3I I" "2 I 2. I Ch For Inter . II III-I It? 22I222III III? 2 II a(Ibex-1 - matlon IAN-3.2M I22II'. 2.122222% 2 2H 2 am, R - regard' 222."..Iv22....I,35I,222::'1 IIIIIIIIIII I ,. . engtrar Un.1ng COUI'Seg Ii: IIIIIII 23132 .IIIEIeI I2 2 ,._ Versit and C II. 222:21'32222 I222 I I I y of Eta] ELIE-212."222II4III2'2I..H: IIIJI I222 :2} '2 I Kentuck Ogs addre "IIITI{IIIIIIIIKIIIE' II2I~2I ' y' Lexihgton SI: Le0 M 26212. III-6.41:2; IIIII "III III I 2 - :2 2:22.. 2212;: 22:23 2-2 I MY- I I I I I 2222III I II 22% 22 1 2,2 222I I III 21 . :2: {2122 III III I I'I . III I III III 2 5 22: 22'. ~ 2 HM, 2",Ig'I 2.22:: 2222I :I22I 2 .1, I ' 252552.22 22.21222 2229 2 22.2? I II III I22! 2 .2 2:22 ~22 2 2I 22222 22 :2 2222 III 232 I 2 22.,21'222 I III III #1222232 H.212... 2 2 HI. 2.2 '2' IE. - ,2 2 I .22 2222122 III 222 I222 :22 2222 I: =2 , III 2 IIIIIIII-I IIIIIIII :2! 22 222I 'E'IIII' ' ILII? :I 1 212: IIE~ 2: ,IIlIiI2r2 "2 I. III} :LIIIIIIII {III 2,,I22.I I 2II .i-IIIIII: 2222 III I. ' WI'2IIIIIIIIIIQ212IIIIIIII'IIHIIIII, 22

Hosted by the University of Kentucky

Contact us: kdl-help@lsv.uky.edu

Contributors: