The KDL is under construction

Newspapers are searchable at the Kentucky Digital Newspaper Program.

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 1 of The Big Sandy news., August 4, 1911

Part of The Big Sandy news.

BIG Vi NEW AND Ami IXlCvV, UVKCSCK CCTXTT. tft. I 1. ' ! tft frf tw i s. teste!: 1. V Sal it m Wmi ejsa art kESTCi will Tto ilklT 1 k kas rereivrd a T. A, 1B11. m. y. CDSUT. mi Tie amcerin aad w ;14 Caaay. Kj, Jmly ai. JaB Bma exkiait sfterrd ay Ue Sua Brsta-- arataar of SWifT H. B. Braaa. at M ta aaaa tar ask&ratiea kat ;rra' kVorlds ProsnasiTc Sfcsss taw tii aaatr, aaa akot u4 iaiuaUy . jxesea si aeaae very trmm smirk so r mm a adtiart 4tinwe.Bn kUW to4ay ar Deaaty Sisahf Joka m It B ; to Us snrta 1. H. aaafc to ara aa xk k tloa Ue taaic-a- t M-- CaoJe, Cottle kad 1 varrut Pass ta arntd Uat tor mm Ua after ak meiiomm of taa taokie cre-- (or Ua arnat of Brova ml oa atteast to aiay ka auoa. Tkar are an cxk:an4 ta asrsakark. Rsd.Bg tke road. i aa4iaskia sanvaoerraaa arv Ik la Uaa UieUeeisg aa sarts-aiartla am auaiira mad nmmo4-on- s ae4 a aasol aat Mk firea at eaeurav cwsraac cn ar atoal s aa aiTaaa4 tkat ail rahora to afcoat Ua atiae tiate iU kc essasel aravailtd aad kia , Ua aaoav caa r aa aaohatrarte ! nit af Brcsa'a aeatk aa OotUa mkt aa raaaxtad aaar aark Miral la Iks sUr esard all ne 4 nrv of Uaax. itauaa, llltS Pit CJt Tto aerlomlae amica of taa Rniriac a aim wooa ia U a roal. Ctl af Sil aa Mia. Park a tVrat ksaeead To a. S. kaowa Brass k4 Era aa iaaUiaa Ufa " M IraJ Gsa Jaaura. af Uoa4 a fark. TVrt loa4 Mr, Hw? Fktaar laLsaanas remags o jia akaw aarfaar. w ail mt-- tau fur erreral yaara aa asai aliov vra Urea ar tear tkiMraai aara Ua Ia4 , a Caa fana aa Aa iaanial arocraai bst- - :o saa to aster Ua kraal stars jyrSrT kn ova kuk. H- - aaaa aaf rais k kaaa. Ba aivaya seat kearUy iao aoan ia aaraooa ai a tetcklcr aara ta font araVr. U ak aa rate ta Park. Sat ay artist of is?eraaODaal aa sac aairk Is reseat a t Aitn Scarka. Ta kucat arv alaaty a e. of JUalaa. aoaa aa4 a ota-- r aarforBMrs iartadias rim aatie iaaalt. Oaly a akan tla ' J).. tacarCas aar laaiioaa kt lasttrait. Ioai araotoOa; to . aarial arbaU, araiTimil acs. skito ia a (aa Czkt. ka mair Sa a iiil tj of aar oajy talfr Sua Kaaa. oae af Uc Beat kaaaa ttawiilim, aarfarBaicz aarara. trr-Jto Biaiaa. ftaaas a severe ssasa aairk aansj. ta faa3r Una rtae aaora-ja- 4 rlnaaata, auakaUc aocv edaca- - tale Ue aaiBstaUoa af kia kit aar. aa Milan, aajp toank croa. !am ia Laamajco aaaaty. Vtetavfaam pert k- aaforo aark BMt Sararaay aaaa-ia- s aa yaaiea, traiaea ISoaa as4 leosaraa, am. Last seek to asjaaiki i sssas k t Mdae. .'s isvlsalad aa aaif. Mr. Maara talk' ank aaaar-at Uo waiaisto af kia aaa aal Tarieca aUer frararaa af ka-a- tiBbar ratten as fire aereral la anaaiie BifaaaCraa aaa saat tkay ass aaiaai aatwa, aaaw aaots at Urai as it aaa for tfea oat. Ul rfey. Oa Ua foOovtar Bait" Baaaaikaa Or4 of atac wnaaal karoo, cof fa cay Ua aoay aaa takaa to TVa Canar Taa offaaaa Uat Couia ka a sarraat. kat awet sxrraaiTS. ks aUs at CasAja saa aat aa4 ooakl aat aata far a bioii kaaa aa Tasa Brsaxk. aa4 aa Boral Coart Jaaaca Acrobariase for kia arrest. 4 T- - P. Baur. a( Kaaaa caaaty. at kalt p kwaaa4 Cosisaay; tke reasaael tiaa tariff aaaa. Ia Carter roaaty Ceres M aa ar!tiaa waa far SaaaJar. a a Una aa Troapa; tkc ElertrHae Da Kasaoa. rora aaa aloiat a faitara. aa aau-toa- an first vofa la taa faaaOy aaar TraaUa Caaataar. at i!a tks Mfsiraa Jaaa Do ZaBMra Aertmaa aa4 oaU a fairxnLAaato aaa raauMKaar awaiiaj k ; BaU ta--at. Taa dMUtct taaiaa Uo JcartMa aa Baanar Litoa cara. Mr. Rasa ksa tmUm a stroke ial Troase, froai tks Ctry of Mexi-e" ' aw ai a aa ka ta OaanTOar. vary aaar. Maara aarard aatiraiy af ajaakjj at aat a year Tks Lasreara Coaaty Taataera' to at SxlaaxaJI aa Ua Great Baraetta; Mas A aria -A ftaiaaj aa- - as aa4 raaX ytaM fno laiatta to asrs tkat tisat k keakk ark as. Datlaa. Uo Eastrie Qaaaa. are laatitata doara aa Friday afta- riailrta ftr4 Aacaat S. ks aa last alter a Bust ssetstafal Uo arra. Tkara kad aaaa bo rata trnaUy faiM. Ia Sana of tks xbmbc Us star kaalliai ra ia Ui aaaa of fHa aaya. Taa atiaa- V Vr.k aaat UW Uraa(aaa4 to katt. Vara ttoaa Una far Bio or six a aiiiji Be to kept at vork. atteafiac to kk air .paraity of rnaa Uiara. aacs Ursackoat saa rery tarre Aa paraaaA. aaaa af Uasm 4a taaW starry n i raroaaa at OKva kaataaai a tan at to tks aay af kia aa Xa4a Park. Tke aksv siO apuaa iu teats to via aa4 maraaa. i cfc- -j ikar oU toll art Ua H-- aat so oala or saaatoaaPiao onatk. Bs ksa caarss af a kia tiav aa Ua gioaaaa at Lsaks, Friaay. Uaaeep iaureat saa aaiatiiaefaoea doss, a kick assla aa4 saark rroaa. Ofivo BUI tor aanatias aaar Ua kssa af karaat IS. aa aay aaly. aftersasa aot alsays siasltiiia Prof. Caataa. t Ck aaa4 aock strsr. aaa atravk h aaaa a ra traiaa araaM aa kssroriac tot ail riaiiliia of stkesstls. kutu raasry. skark ke aaa airkt. Ua rsaasctar. caaa eatira aatis-ar Uar4a.--: rval tiataTto baro aaa x tiam. Mora Uaa saa csaaaelM by ati ksiai to kaaa fatrioa. Ba ka kara keralar as Uay vanr ka4 kafan. FraaB Una aaly a aksrt tissj sea. Ha vast ta aaa af Ua kaat iaatrsi inn aad oas- HJ1 so vaa to CaUruaaji aad kia y sctsra ia Ua Stats, aaa kia alar at tlaV Daoa Straicat Ctork kaklaa a tks firs aars- lakora tor casciBaiicly AOm T. Park, taianity af Caar-Ir- karaty amy rora. as saaarro, so tar kia aark. ae-- It la stay as J to aaaa travel ka startr4 akosa Uat kia resatatioa saa sail aavaa ky kia ansa. Tkay got Oeaaarraric ras, saiga ia Eaatarky Ba Bckt rras af aata. Uta ramaty. aaa aaaa saa a Six karssraa at tsati Blse ckaaT dark aa4 trafflt acrat tar alao raato4 kia latatraaa la aa tar aa tkia taws v ara Mr. Base Oa Tkaisiay saeaiac Ua col Faa- a Ma ttm Praaa to cs to tks aaa Urk Ssriaxa, latato aaar Ua eac-a- a trcs aaattoriasi kest a very tares Cmiattsaxrf Ua C-- aa4 O. at SaaU rsROBaaU. af Xirkalai. Bnkntaaa. Daniaai Ha Maara I Ua aarrtto of Ua Mr. af kia aaa. store kia aaaU or-af toarkan aa dti-. Maaaa. FVsaiac. Brarkea sad stk- rt,Va Iaajaa. Bo aiittvd la Jaa rVt aa4 kai alia M akartty alkervara. Bs Ua orrasioa arias a isuuooa aaraMy ibw oaaa Tks s9rert sr waiiiti aa caay af Bfitaa. serkair. hoc Ua katM af Ua aunt ft, aatir aatiac la a ins ky Saseriataaarat O'Daairi. liaa Bu Suit Bar BmktM af Mr. Sacrl aareaa ta aaat tae aa Ue eU MaysriDa as af kWa aa oaaa 1 aa Us toss to Ua IsatitBte. Ua oMar af U t a, tarasika. ntw ary kick a lata a. nM Mr. Is kasa kaaa Brsjkt a saaaii Br Basic, as tsatrasarat-a- i. , Icj U aa4 aaa oajy f.i Tki. UiakaBnaaa tar aa. at yasra oM. Br left tselae Faratrra ara sfSeriar trss af a keaatilal ratal ky Ua --caena v CnU aay bo aaa -- raa.-; v. 1Jiwj--aW, ara ky ki caarte kaaito as karats for tke af aa aaaat rvo kaar4 aa4 fifty tkJaraa. sickt af Ua Baakal slay "Biai" UursnJ aaa Asr-aSaat ronaaMra. i tail to araf t ay aark Tkara for oark strfartoaar aaarkair af karkarsa. It siO as keM V-aeBdOBS Ua eye as ear. sail kUaaa traatataat fan Slat. Of la oa aark tea. It -- . aa aa kea as rake gratUM Ua saiata. Briar, ta riaaae Kr Ursa asrs kia lean il ailia tkat 1t Ck. Moora cars a aoart la trot to Urir talker araL Tkase ara MFATALITIES FIXE. i-- r Loaiaa. aa4 ko fxoa lianH at otor, af BaMarisa. Mas Jeesas aa4 aaaa aara aaar Uaa aa aara la lay. af Csaara Grave. Tkay aS loaikij Ua sal kassr ia liaae ta Lats SaUrday rvaaisg tke ary aar otaar slara. oaat to lito a kirk kear Ua srUearc in Us altra Us karbd af Urir saraat. n fie Mr- - Kaaa "a awaasl sife. aks rasa af Ua State ra. J oka Waidiva rkargad skk Ue aiaraer of Br kiat. aa4 ky a aaaa ka sal aa aar. 4 M -a Tata, reraned a rerdkt EaJ tear rkiMrea ass Mrs PhaaM. a oocaa 1 Mrs. Taaa Taarkasv af Msa: aaarktrr af Harrrjr Jaaa. Sr. Ut Jffrariat gailry of Bsrar I I i. k aaa aal . Ue armed sreraa. Taa sat " TVa as(ahar- ,, . Wick FitmUe. Ky, Jsly JL aiark Eke ky a tarre Taa last tasan traai Jaaso J- - B ty aa rratay raa's Uir triaL CoBaad for tea' raarra araM ";Uaaaak iwa aaaw kasa for aa tb Be aaa ksaaa Coe&ytea as asset tsaety tea erf rsaa xsavad ta sat aaids aa lias rasay i years aaa taaa tyuig at Cora May aaa Mr. Bart Tan. of kat ferdict. Tke Botioa a ill ka ar-I M asaa uo "M Aa nranaa ta Ua Xaara kat saak. LaOariaa. Taa Ckts ariUla aaa Be arataers rasiker caaa aa Isaa aaar Us kara ksor to kasaaa a tak as Ue Creek sear arra Saaaay raeraiag 'to aaa a aaa Yaldrea. a Dasaty raited Sutea. af trsaotal taaar tko maaii aaa i yar4 Baaar aa ho kiia4 kamaa ta Ua' at Ua kaaa ' tiatuaa awoTist saars for tko fatk- - asa aa it aa tear ackara kara. tU a kaOet kale tkrsagk kia kssa. MarskalL kiOrd Bea Tata aad kaa B rajas. - Tads Gi&SBie ia a mart at TTekk. Brary. Vast Utorty artac at Ua yowBC kaHs aaa kirr Ha siat.k la a aaarts af sasrk re-- Tto aaar ass faslrsr frosa Ue ts!aa4 O1 sa WaMroa Uat as saa far a taw says kia Ua saa akaaat aB af a kaaa asakuraa War M a sot sara aa a kssaed insliti snk sac attacked ky Ue aaa ia a ckasd Ti fa anal suiira. aiaairaa of. Ttora ksa kaaa J " larrarml kianrrtiraa. aaa Barrel daaraarga eas foaa ky Us Mas. H B. Balma. ass rsaa aad skat Una to amis kia a J":- - ratk. assarsat-trft aaick rsali ky a vary kwzs sasakrr af kia. skark seeld isdksts si-- sett. Miags BasckBraa. Ha ia aot yt a of oaaik. rsaa sEsktest far Ua aajaj aseate ska Uaa aaa Hal Ian a? at otoe. anksrgk aot Ue Ba aaa kaaa aark araaral cars ks s( tks .1 aaa 4 aaasat oa Ua aata- - U kirk maara la wairk Ua asvi nana caa ko saiigB I far sack a a AS BTS OTEK AAD klU-Q- t. ?a to kia saa Park. tars kaa taiaaia.kw aia aaoaa Msm r. all uatai rasa--1 aaa kM ky kia sraEkkara aa rsak art. Be aaa a road . asa taa kaaaa asO kassra kcra, akere ke Basi Goargs Baktaer. of Will!aaoo. r 'niiaii aa a kia to aurufci aa Uaa kg srsk aaay. aaraa. aaartaa. Bars a. - to sat. Tks ta a aeEcktfal rasaai-- 1 far a aukrr sf years aiU kia smile atteastisg to koard a sasaBk" . ca. s!.- ta ". kia talker ketag Ua sua WiO freigkt traia tar tke asxaeee of rid-itkat aiaaje4 ay tko baaa aaraav. aass rattss tar kavrkee a aa M. . ay taae-- aaa Mrs. Taarkaakl CsBstsa. ska ass aaraers to kia koast ba Us aaat ea at Ha aa4 tor. as-satotok-4as4 ' I J aaaa Pas ae at kit ' ai;arA k )Ia Crajar to sraaasr caaata aay Ury aareiy ka a. kis Brakes. Dirk Caaa sue ha West Uat city, aiaed kis kald aad false T UtUe Blaiss Veteasday sM aa Tirf.aia a few Fava age. Be ai krststk Ua Biisg traia was jaaart. Ija Orcaa Ckartaa kai 1 aa ka kia sasarj at tke ara af . Be ka kaaa ia sarrrrad ky kis BBStkera, arstker. kiDrd. kat aigkt, kk rody to aun4 frta aaya salata gf V sasr kralU tar aacto a kaat txe-H- a Ckuka Geaastaa aad ky rss sslrra. kariag koea terrtkly BatOalrd. Be a naa K. Ckarrk,! U kasaa aoraral raiiiem. i Tko u aaa (at bus kaa arstrai is aapyiaw ta kara kaaa ia toxica to aati as Va Tks roraa af Xaak at Barr. rkak-at- ( rrsas. Mr. Pea saa a gml ridsn at Saaay Hjak saars Uara ia a skea Ua acriiaeat ornrra. Tke P5karaie aa raraiaksB; Bamkaaaa af aat kia aaaU h) anarait ky Ue ,Pa 7' isoaarca af tyskaaa. IS casta ara tkia stars, aaa tan to xaak aa IS Afklaad bdessadeat aays: kr aatars arkkarkssa am akatk Ua srat EKBEXT BL MOOKE. Taarsday sjgM TTilSaa Jsliaaia jaaiiaa tast Satsraay. Tke Lva tar as xcaay Jsara. tssca lliasakk straac sayataa at sa risaal aka ks StolBiaaa aa ksa ring a raamas-ito- a ua aaa a to Ua Us toata af Ua kasa af aaa trt- - kara sag kaH at kia arrsaat aaty sa tke eanside at kas kea es-a- TkkJ krigkt ysaag LasTrsrs realUa twrtk aa4 hat 'sft fcaT aPIVaTrVWy. Raat sPaMafBaa) aaaaarw a tea-- aays safvra as iiaaaalil doer aad saa skat aad iastaa- - ty aaa aaaa coUegiate ackiare roar 11 im ky Esst. faB Gram arefiaaa ctsd at ks tkia a kiued ky saaiv oae ia tke yard. amis kaaa tore sock is aaar rait Gay Taaa fay, of Brigkts' amsaaaMy kit saa. Las Jnksioa, saaer. aad ska gradasted froaa tisost Bs kad sera a aaftararl siU a kaaa to kad kad anksii Stats rsiiasity sriU Ue dtgies aaaa. ! Na ua C?aat aaajaty at Ural a3 srsr Ua It la w jsrai tkat rraaV frsa Ua darners tar Ures yaara. jsekle a fas Basra snail!. Tke of Darter at Las. sill go tats U t r crock tor aa -. yaara-- .He . Has ago saa sasjjSAjk sf tke srsd aaa saa is tke oRke of Jesett A Jasru. of umta - - - - ri.fc'M - h Ua saarst aaa at Be sin ke a ilk Us a side sastaer toto iasaivssrr. "' ikease at Ue tase sriU Ue yssag-'a- r aa U sasr aoaaAja sks as ka aarty rawu? -at Hiiaa Tks kaaa ky tks rarest Cre aasse at Atsr - . ... snake is at Uo tsauly aad ake ty ksosa lira after Sescrator It. . jsat kear to call to a aaigkkar to Us BBsaraars aa sarnars aaa srss-. m..a JtAUUaV- & & BJUXT 9XX. ST A -- TlAV-Ekird b isras as oa sxrsaatl Sk Toa Tke J. Cbkks. .a 11 ja fca2 ara. J 'Bally Day- - for Nrxt Saaday Traeond drstaisarr csrrsscs ta jia tto aeackkauhaad. banag kat ra-- 1 areast as aar j HUT JLT tMJ. MUX. Saaday skoals aad Ua srrsaeoa sill Ur akn: tke same krisr aa ke-- a SraaOr asvad Urrsui esatasraUy sa3 skvk Psck Pr ! Aa scaar .kasa-Tkara aass to save kad as eseaaiea ia to ikamd ky Ua M. E. Ckarrk. PaiatsaCsr earfcia a vy aatara yM ' Ua Xaav Tks Binaai rrV' Ol Coatssay Tk okjert is n lU Les Jakssaa saa ar-- SoaU. at Lsaiav , aa aaa of U Vs.. kara am U!arsrd to rsaialtae tea Carat aS aad Wr-to arrars Ue kargast aoaKkje srajBrasskle daararr. se ra rewrd as4 pat la jail Sataraay. a?-- I A La rWbc arksaA B, assa ea ; t aa at Uat tase. Ail a a irr'. assaastary m Itims BMCfaad Us ksard Uat -- TTi tamfsj acxkt tko kot karaoje?1- -" t a a.Ti sa iiati i j ' La Jekasea ska a sarrosrd isuiieMd ara reajseated to eat amst U tOfee. I tosrs sswr. Saar- tnas tks sauna asd srss. a. v Ue aoJ ksvd kia faUer.Itoa as nuaaere staars to a V 3:w saa k.as . v" K' ago taa eased tart asd .see- mi sa tke ks.laaa af tke aaiady of tk I Br : i t as T'trrsAar a : riartad Mat Artie rsvsr$r s Ua)iga. itTXiaa AmBna at Skalay a tra drSjers ara "Takiag" Tke s en" ; . sa a.,.8 7.iaia S j aur.au ago sat arrested ky JUUE AT Sie ia sse f tk krM Jus k asd kas to tejesre tk kst ssa r , krscgtt rsasey : Skarilt Grast PkU! traa fcre l a as.k cMay It k) 4v . Siisrday t ok aaa a frw ta !kre asd WU vrCirrs kara ear ' 3 majors tke 11 j i Mr. asd Mr, vlTr san Mreday. O. rAar ar ; : --1 -.- r. ar v :. ri--fj-- J . Ti 1 Mrs M S ise rase kwm vary swa K. Saasaa. V -aaa k r a. a Broaley WedsaV- - mw . . jst 7aa Skairy an kaa aad tk rsreitiag atsry TV aAMrUusrd asd da(YS' i". k C:. ' STaan. 5 xj i '' A, .' ' ajraAe(k,,W to fcse tria ka srewa J-a. i . J. tast Tkars--i Kaia. left ' IT " ka as tkaiy to Ka s la:-- 2 ay tire ar "skar- v. Ti-- r Ct.k J I;- -- as ' SOSBB H I f !c rM aaj!tk ftnt U i4 1 ;frr ?;. a 1 ai IaImtv'v r r .laoaissora' -. torsia Fk tea to aral years Uat coeatxy Bad iwt Mix ast asrfc ire-ma- '- -' a - l.w. wmi.a, ,,,. :..., t. i r a . r-V- fci an f "UiUM vm4 -- nr- lit a I. a riai sari ear t- 44 Wed-f-na- xl m aJ lr se ' a IS m Ul !are a la w T-- - r a tS. Wt:. rW. , j Ks E:;tj ami j iw I it, . - im lmli Se-- a ar a. Bofta -li ;aar riaitad IBay ,aa . calliax 01 &a2r ai; Bijt toSdlSmSsss. M a -- k. . ILaJ: r: s s; tutimi ... V ml aratk-taajn- tj ta y. aa' ,TMB 4atMavalla: aas ntnt si ikinu J::2iLnaisEEna K2 aar-rh- JO. Louisa, w fc- kj rk IS ta ilits td Iriii '1 B1a j w ;J I' 1 1 t v di-aar- kr 1 ka-aa- aal ' rrr.t, J? - sar-eas- "!Jaaa yVr ta 1 ag . "al r I t--ed ' r? t t' ru naa - jij-ia- . rfkssae. Wia-rkata-er. A-- tt.i .- a r 1 mi iiainul J '7. Us JJ nra ta . r.-- .;'!. a maw n an - Jf-- sa a.r s-.- w klA- kl sk rvd tire r.- -y attantki De-'ss- ty t Jja r i-- r a.-- rw- -J j. J Wtsyk-g- tk a aosw. k3 of P ' i .ti.: r if w. Eaa. 1 - a ua illl rr r.--j- r - it iutma fsk s . A lATt". UM 1 v I I am M Kr sa 1 StOF' I a ioi!:: Lra-tagta-B at mm mmmmmmi a. 4i M trr. I. li a, A "

Hosted by the University of Kentucky

Contact us: kdl-help@lsv.uky.edu

Contributors: