Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 1 of Blue and White '03.

Part of University of Kentucky Yearbook Collection

T ~ I V V- . V ., .:‘·*‘*i· ;*2'>`·T':V)'¤*‘e•¤=¥V‘7 1 VV -··:····. . .,. ,/ .,-V _. · ·· . » - ·.»..»,. . , .,. . -. . » . . . . V aw V % V V. . · V VV _ -. V ··%mVeV·,V.·V·r-:VrV¤sVV·VV.··=<·V.~:·.‘¢_’ ‘ »V V V , V V VK V, J. >V;VV VVV; VJ V;>VV :VVV‘¢:j:?>·b .11=¢¢7:V¢V¤_VVVq:·i,V;¢·f.V·'V;4,V::VQ¢ ¢.·¢VV1V. V;,VV;<·>· .,,, *ryr VV_ ,:;V· VV ;.¢f;VVj·,;V;V¢’:¢·;;¤;.¢zt·z‘·V~¢·¤uw;:V V...>.>.V;·>.-i·jj;,,z`·S:>g·y;W;4.·V-%;gV,y•;·gg;yk.?·2%¤t;6;.;?4°§‘¢*@,»‘fl_;,, ,_ _;, _,_ · 1 W V?'-=‘ VV V =. ;·- VV V .V VV V/.,, VV V"_V;2:·Vw ..12z. V.;z;.?V:;;V.¤.>..V.;VV,é<:VV?·V2V.‘;’aV>*·M? ‘,’V .f ;’¤f·?tV4>22?iV‘; .V{.4’ ·VVZVV&Vi;VVVV¢:‘;V&.VVV22*’a·;i·V?iV .,·y ‘ .2>;V%.V¤. ‘,.· Z=5<’%VV’;¢><%»¤z>·V’ff.;V‘1<’V‘T?;¢ee?2·£V:e.;e¤VV¢%3%.rzV;=V,VV£i·?V:-:V;%4·V¢¤;Vzr¢<2;;>V>z¢V?.V?v2·‘?‘-&=V/VV*r:VV·VV.#VVJriwv?i.=.&<<¢·T //%¢%”%yJy/2%%/%?*"?y%=i?V‘#%@VV 7%V?}VVF¥· . . VV V ·_·AA_ V V ,·».V ».V r·» V 1- V: V . VV ·· ’ .V v·;· ;V VVVVV »¢v%= iV;’*ViV=Vwf'21.-VCV-i"’LfLVi’E »A v . f V-‘.¢i¥V’i‘ f’·V` " V ‘VV-"‘:;' V V V; .·'- <·2VVf’ ?’”i¤€ VVVFLVL; ,,·4- v/.· Vf;-7 ..'’ ’V.2'Z¤:¢ .%¢i2Vi;.VVV?=<=* ,v’, y V VA! ·: ' .= ‘ · J VV VV= V" . V V V ·‘ ‘·‘·’r F ; ¢< ,V:¤VV¢· ZV·V;"Y.·.V;;>¢:· V .V»=`JV·":‘V;·.V;V¤·':··V-¢VV:‘J’1:1····VV>.V »VV;c‘.·F‘¢ 4 V! >· V: V €i=V;¢·'·' / ·.VV»¥V ·z Jr V ·:’ »’V ’»¤¢:VV·r¢ q' · V:’·‘·>·%¢i?·’/V:¢}2¢:V;f¤ ,27v%4¢V;xVi¥¥¢'%‘¢//6V'V%£·’*’yA%VV% V//y/% y%;AA'2/4%%%~7%·i/¢V.;¢V¢%·W%/’·/Z/»/’. * V• VV :?:V;V V V. -V = =. · .·; »·-· V VV V V. /.·, =V·VV VJV V ;¤ V-: V: V VVV .· VV »».V*V.fV·VVV -=&2€;.VV=VV> if .V:.V>-< ·r·i;VVr¤».V;V ¢:·<.V.Q.#V£.V.r·V}¢.¤¤¢·4;;?»?¢r;>@@545*-:;¢m%Z%f£;y?/6¢·¢¢:%?f2%? Vy4<;M·.;>y;w,¢V·¢V · ./M MZVZ V,%¤~//Kiré/1/4 # ·/4%»V.¢·m4¢%;z<é;r¢V;r<,V ,>V ¢Vz;»¢· V»y;;%(;yy/#:;·V ·,·. V V .. V V V VV V. V. . ,.r4. .. VV. V·..·VV, VV _,,. ·.VVV».V,VVV.VVV ,·,,, ..V< V. ..., . .,,. ..V,.V..,.,.;V_.V,_V VVVV.; .VVVV V4. VV ,,,. V V ,_ ·,-. ._ ,,,,, , V ,;. V ,.·,· ,V VWV/,,%VVVA 44%%%, .»., Wx //%.44,%/ /y//,¢·_%r·», A//,4,. q4.¢V»4.;/%VV/»%%V.z%€y·4<4»&/2*V»,·:¢4¤%% h2mVV¢V:V;·¢·¢¢%V%¤4¢WVw4¢/gf4/;y,¢/. //%y¢zWM%w.&¢@;m%’~ y;¢<»%¢:VVV =2~¢¢¢Vw/ hn. VL ·» V- .V VV V ·V,,.. ,V=. VV·V<.;=VzVVVV·~VV.;»·VV: ’··V V VVV V=VV~<¤; ·/’· V . 1 EEVVV _==·V; VV‘V =.. V . V,V, V3¤;LV1.;VV Q,VV¤VVVV-·a;V,V;€>e._V:V·=VV;;; .&_¢VV$€‘·¤‘.‘¢V4Vr _V.’‘V y .»·%=<¤r·V?¤’¤VV¢.V1e>#%¤,VV;;1;z:.<’VJViVVz`¢;;Vi2;’ V,‘,‘ »» Lg 5 ~ 9 ;, : nc , gz , ;·V V V.; ·; V;V:VV: V;. ·r·V 4;V;V.,.VV;V{;·;V ;V· V·.V..;_;.V.yV· V,,.;2;;.V¢VVV.V.4·yV;.Q4.; ,;{t¢4;..V;4 .__V_V,,·.; ./.;·VV<, •y4(éV4·VV_. V:V;;;Vg4/·Vj,yL.¢74V;;V%V§%,·%{<%%,%,.;7%%A.,y,,·/74%};/4;, MWA ,7%,3 7/ / V, V%%4;;%,;Wé%, ZW/J V he- . V V. V V ...VVV ·V·’ VV ·.’V VV ‘·‘V· V-VV<= V’V,V.V V=·¤:V ,VV .· ·VVVV ·VV‘ VV=»;V £=·VV¢.V<;VV%=VVV V:.V>.#i¤Vr·V2·V>:c<»·’£>>2VVeV?¢:f<¥Vz;:=z22e2VV=V=¥M@*a»‘>#.%.-.;,¤VVVVV<*¤%%<2%%;%¢< ’%%% //’/·V%%%‘%; }?’ / V#Z7>%%iiV Q! ..1 ' V ··,. V >V · ‘.’, V Ve ’VV=· V-V ·.·V .=V;-:iVV VV Vi VV VV wx. VLV VV.L; ···’ iw =VV.V&>.=;».;;éV1· ;;W% / /%@:;;;V1;·7·'V: /%%,%;/%;;/%*4 .u ·: . V V VV ,V-V VV ··V·V V 7**7’ ·e*· M , . . . ; -‘ .VV·V V *,’,/ .>¤.VrV·V.¤·;..= ,V,- : V;V: ·.:V3··.V.a· ;· VVz¢v<:V:V·Vyz:’·V¢;V;&V¢.é4VrrVVVv;;;V.V;4<=:VV;· V£€·¢%é:¤i·Vr·y/éx ·24MV%‘V 2%¢<¢;’V€7%5£y4%é·’V.>%· A¢a%¢··V”w:@·V%% %:/‘ V7/· 7,%/ // /%/%-%/ wVZ%¢V‘V¤.V .<‘ V V . V c V ··< V . V·VV.:< V2. VV¢%:·!V‘..V¢·.<::€fVV;V‘<·V¢:-V*·VV*V·;·:v%*V>;·y·%:: ··VV VV..:‘.‘V·;1V‘VV»¢;<.<€VV,¤·V2¢V;V<:é7VV%:‘;*:·’=¢7:;V’;,:V:7e;1·7¢{wx;·2§%v4¢:?V:*,&;>Z·f%».::f’;V·i%y;$?¢2 ;n¢<£%%4f V°%¢4·52/A{@&w4A·%>i{¢%V%”&;>; V V . · · . V · :>:Vfr 2V.V: ..V;;V.V Vew- VV 2V VV.· . Va V.·V- V>V.V2;:=V»=:VV.i¢Vzz·V·V·¤¤%V&V·:>@>:;VVV:zVTV€Vi;z=2.4f-5&f>tV=#aV¢:i.V%??-ziV=Vi$V%V‘>>2’@’V'%f »%% V$*W%/ @7%/%£ // ’ 7 ;VV V - V V -.»V 2;.;:. .=V,V VV.; ,·,V zVa;VVVeVzV=2V·:»V·V;V>Va&VV’ Vw .’V·V~VVV V ’% ’% V7'? V - 4 . V V V · V ..VV V_·V··V,. V>VV7·CVV VV>,¢ V.-V VV,-, =».V.».;: tV,;g_VV= ·V ,V,V =;;;V¢V=¢Vs.VVV;V=.·;VV ;VV¤;VV VV /%/WV? . =· VV . VV V V V :V VV :=··1VV;:=·eV.¤_·¤ VV,V- YV V.;-VVVVVJV; V·;V VV V ¤VVV2-;:V:==V¢VV·;~VVa.=V;;VVc%¢<.`%- ‘V V.=V:·‘ »,//%/»·· ’ y. ,@j¢ 1 ¢~ . V V . 'T ‘ V ..¤ VV .V¢€.V EV;VV»:zVV:V:¢ Vi z VLV·; V{L£=:V:V£V;;V {eV;*i·:?·V<¢;i<£r;.2V;?V'z·»zm{>‘z:’V’ .=;¢iz¢iV· / y%/ / / y V ;V · V . · V V V ..-V . ..V .V ·V VVVV: ·V·V 2VV;¢#4¤%¢.VV·,·V¤V Vp;.:VVVV·:-V.VVV4¤V;;V¢<:· VV·V ,»V.¢VV:4V·/· .;·;V;Vw-·.¤=;V.#VV.V;;V·?4i¢.%VVV;{Vw%4y4/awzw/%7¢;%»:V ·V%—eV·;·y¢V%4m/y%·V»z·V%4%4/44%»Zy,V~V%!// G /”y· .,4 // V yy/W yy /y·/Q·VV»e¤··V mé%V;;y//Wmpf yzw 2* V . V VV . .. V V V V V · .. V VV::; ·-·VV ¢ :.V;VVV:···V.V¤¢::;rVVV¢V=z.V¤V;%V·::¢·¢>V»K·?@V=:¢.&·€2@z¢%QVeVé<;<7·za>Qwg?V·;.z6:V:·¢:¢mzV>;=Vw-V%%;yyw;¢4*>;;4%%¢A%·%f%·%;é#·y;·¢<¢r;%y’4V¢V·V ;"LVV=V=2·V=4V2 ’/ y // / ~· · V=;V ·V V VV . .V,V ___, VV ,VV.V /,» : g V. — V V V VV V V V V V,-V .VV , .VV_V.,, VV,.V.VV;.»VeV¤V:eeVe¢VV·@·V=22 %*”/¤€*V’ V“%%% <‘ = V .· V V., VV .:· 1V Vztz »· V» VV ··VVV >2;w··:V-»;f:.V;;<:».·V·. V··V _V .;4·;·.,·V·!4;r &I;7VVV·v‘V;»‘..·.-. »:c·¢7-7-.V .· V .eVV, 1· ’V,V;V’·¤ 1¢V,V,#;-r 7·VV» V,·.·V~· ’, -, ,V [ V·f·*1~V’ V·, »'·. · ,4 . ·· M f42%’ //%qVV¢V y/%/Ar ,» % V l V. VV V V · V ,,,, V¤·:zV:V:·:·VV VV V.V. ¢:V·V::·;·.y.VrV·VV¢VVV »V»,- ¢<=y.¢VV,2V:;Vz·:V:>.·.V»$§€V;zé4»¤;@.·:::2@·f{¢:?<: V·~VV V»9%£ZVm£V&¢¢V%?Q¢V»¢/Z» i%6y@%¢:- »{&7é%rv @@24% ./7/ %y%Ap4/·Q/4/ c %r¢_.¢=·..V-VVV··<·V.>>;..V»=V·.iV,;..=:V.> zrVV.=>a<¢»V·22fa;»V..=V;:;VVx.VV¢V>;¢»·.2VV&**¢;VM ¢V:V·wa.-:VrV:c;:=V.V:;V¢>éZYéV¢:4:2%%V:ZV'<¢%%4¢¢%2?<¢:f4¤V/ V ;%4%/é“f7%4¢V%y%éé%Z:VcwV/%4i=·:2·¢/%’%f4z·/2 7"////// V?/4 pf f//V%·‘ ’%/4*% /;¢:·V=.%’// ~ V} V V V V V. V VVV- . V V , VVVVV V .. .VV. VV V ,V,V, V_m¢;Vy,;V¢.4 4.,4- 4-4%;. V-,- M %;,%V,¢,/44%%,;;-%;%. 4.% yz w/4%, %¢/,%;/Ay/ZM. ».,,%A4 ,,,V»4¢V,V.V4.¢4;V...;,,Qy»4_...V.V.;V%é, y.y_ ,,z V4 V V VV V ·t .- VV.. V-= VV V. VVV- 1 VVVV ;VVVaVV·<.V¢V:»V2VV -V·VV·V VV V.·2·¤¤VVV; -,-, 2=:.V; yy VVVVV Vs · . · V. V. V..VVV- .=.V VVVVVVV -’VV ` " V - ‘- VV V:·‘>¥‘ ·V>:V.?~V»¤V¢·VV>=·>¤V:VVVV·rV¢V¢’*·1'V»V¢=:r·V·V·%VF%’V7@·:fV’V*‘<’%V>*:<4‘·’ 74¢WV!éV<·2V2·’°%@V%%‘V'7/:”A1V%%¢=·%>/·=V%s%v V·?¢£¢ V?. [ ¢·¤VV/Z?%%¢M ··/%%%·VV%¢é-¢2',M¤%~:.·:·*:·V¢V%‘{’Vyy7%/V·>V>·¢/4%/b.AMMZZVV ¤V / . . V _. .V V v_ .VV,V.V._.__VV_ .,V,,,_,_VV V .,V,VV.V .,VV _V,..V V,V, V ,,,, V , ,.,.,, .VMMy;V.;VVV,%V,%,;%,jVV.V V, ,4%,/ _,%/yjqy ./ygw, -,-- 74,,.;.Z% : V V V V V V ·. ·V _· .V< V .;V·:VV-Vw .V,V ; VVVV, :¢VV,;V.V;V:VVVV=%z¢·=¢V>*·V·yynV2<;r;>;·»/%4¢;·;r;gm;/@;y:%Zf% ; . V- . ; .V V.; ·V V: -V·-.,V -·-VV. ;V.V»:VV.V;:» ;·-MV: ·:·V¤·m:·é: .,V¢;=:o:V¢;<··¢·y 4%.+ 4424%*;y¢.·%;/¢<%·yg{A·.v¢¢%% ,V4<¢·-VZ4/V /.z%%M4%Wx% · ;» #@7 %V’VV>·V>y%.·>:¢ ·%» >V·.»/4V;V<»=x4V:·QVp/z¢;·.%;V,pzi#·%y··.;%V!y/'%j4.;V;»,··Vz%¢<»V¢Vé-y %¢ 7;;- 1 V V V . . V; ; V¤=VVV·V¢;;VV ,,-, V VV:?.':,J·Y1&L*.V'¥.'j'V1/é·I;/2,/:,V?¢·;Z·?;2]Z?.—Vj’.` .1% »V V V .. V V· VV V,.V VV-, V,·VV ’ ‘ V · ' V' V? -·-' ‘ VV/VVfV-EFZ·V°VV'€>.¤?-r·‘ZYV? “‘-, ?~£.¢·"V?V5¥;>£?¥’r?fV?zV·eV? ’ ,¢?>’ : " V .V V V V 15V V,V. VVVV 4 . . V . . V ,,,, VVVVVV V. .. ·V..·>VrVVV my;··V:VV2r.<·¤¤¤>V.VVV.¢:e .4%:/ ...:Vr·?.r:¢:2iM' wyzf /Z*-’ WV My %%<7»Vpy%/ ».-/Mwéy/{/%¢z·r4¢¤¢zw%2¢V¢;;.¢w:¢;%?47%/M*é·VV . V - . V- 3 cr -.V;.VV V: VV·V· VV<2>V·V; ..V, ’.>=: ·VV--· ;VV.>.VV·;VV»V:€¤1»:.2VV¤2.:VV=;V· rz VVVVV ;::¢=¢¢z$¢·V¢»< ;V¤:V<%w% /’;;’ 4// %€¥4y;y2/ézwwé ,%é,V V W @4wW4/c~V%¢·V:"£%:·iV¢2€¢wz%ég44@¢V;MV%:·.·¢·V·>;¢:%.%%4Vw¢·%%¢¢·nwv=¢24wVVV:¢m%y¢V*:Va:;%£f/.2. V. VV · V VV .. Vw VV VVV V. . .=VVV V- V,.V eV ¤ V-VV VV VV V: V: VV. V=.>2·VV=V e5:·VV·T.¤·VV»¤V:zV-zV¤¤ ¤V7¢;m=¢é .2/ V 4.2% V/» %v*W% %¢¢3%*yérzeéwwzr .» . V V · ·V VV V- VVVVV VV V:-VV V ··VV --,- VVVVVVVVVVVVVV..:V·»V·aV.>V.Vz=;»;:- M r;V=V%·¢·V>.a% ¢¤%y/ Mgyi 4%·:·%%@%%;y%»éy%¢·;z’zV¢¢/4V»%·¢4%’·/yd.VVw%4w·=~;·VMV?-:V:..V:-VV9.-2-2z,¢·%z.4zz.·.4¢é<2r.V:;·wAm. ~ ~ · - _ V V VV·V.,»-V :1: -..V VV. VV<.¢V .V¢V.c;V·VVV:=V;.. ;;4 -:···z-.¢y»·-gv Vvé, ;V:V 6* y W W;;1·»,y··/%V~®·;z’ 4.»/» . Ay· 1/, ,.% -’%4_ ,#/(Ao4;;/A/W';y44V;VVVXA%.V·¢_·..;:;;£*,.>·V·V¢/;>¢;¢·V<-·w,.9:VV#»V.//4.;.;,·;y,;;¢»4%y¢,¢:zy;.· * V V V · V V V ; VV 5 vV·-:..VV.=2=¢»·· cw Vw VV V .V · V . V _V V V- · VV VV V ;·V; VVV- ".;;V3.V¢;V?¢VV¢;>=s=.»V .3:-%;; ;¢,2£=;V _:2r;?;4é’ ,%< ·V¢·.%wV V10 . Vt az. V; V. VV V ; V V- ·¢rV=>¤;=&V=»`fV VVV;&r:_V··· 1 °’V*V' 2.%%% .V¤V ;V ·V ‘ · . ~ -V · . Vc VV VV. V¢V:·'V2V»a.¢VVV=V Vc.; :.V =¢VV:;f¢V >¢Vf ·%/ Z"' HW V/7%<»=<·y%V:V%%4“·¢·a%¢%Z%·*%%*2¤·%.2>»::h·¢.”>%%@V‘¢’V·f€&=¢?rV·-V V£:=.2V=·.’VV;¤.V;‘:>¢z¢»·r ·VVV ¢ :V= · ¤V· V V V V V VVVVV V- ·VVV-V V VVVVV V·¤¤;:·VV 7 Vr·VVV>1=VV if . VZ=*·’%> V’-- ..* . .- VV V · V V . · VV. VVV VV¥V‘:eV·._V< ·rVV. ;V2»VVV .Vi·iV+*V¤:VV¥ .·?*V22¢- R .:2:2* JV Ve. .VVw-I·?w;4z;§4%;V:vm%·;;z%»~·€:>%V:V%¤%Z¢”wx44V¢· 2%%/i¢%V¢·¤:a= VVV2V;·:~VV:V= i·;· E V ·· V · . .V VV VVV ¤¤VVV<·- ..j. ‘·i V=.::V<.V¢· V .:· =¢.¢V V /V;>2VVr¢%%.Zé#;%=:Vw2¢V74V%»V*2%%·-$7/.4£%%%·V%%#,’ _/Sy ,4 VV*V<égé2.VV.¤;·;_;·.V·; .· ·,:·;.;;;:.;V ..~· ‘ V · . VV ,V V, .; VV .·.;;·* ·· 4 ,, .<··Vy//»/»» V».4·£»V.4¢¢/,»··/ '/0%,A. ,.»/%,%/I ·V , 4,- / ..VV/,%¢.,<,VQjpn,/f4~,;,y;.Z/4·.¤V. VV .,%.,4-.,../,.V,~_;.V#V/_. ,;;;·qV.. V. %;,._.V _;;_ _ V ,V VVV .. . · ·. V V. · VV VV;. V _·VVVV V V··_: V V;;·;=;,V· V.5:;V·:·VV¢ ;V: . :·· ,g;/if \ / ’Vf%y:;€;»%¢4;ZiZ.Q¢:;;¢·V,$:VJ;z??”'·¤J:fV.é=%V··V/V·?‘i¥VV.·::=?2‘ ·V2;· V V VLV: if 5’i.·z€VViV.V-VTVV2=VVVV VVVV ‘;:VVV 7%%% V M0/’ .// V ww V · .. V V V - .V · . ·>~V;VVV V; ·r €V;2:= V.V;¢ V :·. :%;f—;jzami-·'V;·;;=Vz-mm>e%5f¢:Vzii:;.V. VVV- V;',._:¤,;»-¢¤eV· V '. · ·¢ Sz: .F¤£,;iV :·V ¢‘A;¢’2Z4%>,2V¢;' fi}? \ Gy ¢V fZ%.y’- :V4é:%’;·w4%z>/;%4J;;;¢ /;2zV,>;:¤$:;::; :·.»imc’·rV¢2V:zV-.¤#;¢+:·V·¢~1VV2;-V¢.’V¢V<;‘ zyVm¤·:V:V V.¢.&.%·:¢:2‘V',y%·&?·f;’ ;.V . . V V V VV V V V.V/.raV,. -,--· : .V V,-, V< V . %%%22?-¢;·yé%%%»%€·VC·>%4é%m>i%V;¢%»z>é;2:—·V¢V¤¤¤M<£é2¢¢:.z¢:·9f;>¤¢~V;z;.=·?’at¢·z=¢ VV—- .>·2MV=.V:;;;·V>.V==V¢>--V;V·V·&z¤2 ¤: . ' V · V V V V V V- ¤·%V§;V.V -Z=?V?V¢é·V; ,;%»”», Vigzii -2 V · V , V V VVV-· V-V· VV¢:VV<·§rV·2‘V .af.;.4>.2:·5-#1·52?4;£PZV:·V<<%<>;r;>i2¢i<¢2¢’ ,4»v’¢%··» · /%A¢¢%.?,%y·%g%r4;s65%>g;4i%%zf{¢¢wn%;i£=;;;¢z%zVéVV-i$?j¢;2:»V;¢7:.,..V(3:¤·;:VV:;»;;V.V;.·2’ 4 % ,; V. VV ·V V V, _ VV _V ;VV V; . V_VV 3;, VV,= --,V ,_t_VVgV_ ;. ag y ·V2 ;V V . . VV ‘ V s V . VV,V, V V -’-V VV ‘VV=V.VVV:-VViVV¤;; V.-.— Z-? rVV’;aV==>..V’=1;¤??‘Vi;if¤2V.2:;Vaa€V:=?V?'·V%¢éV*:V:=V*V’¤3¢ V .V V V -·‘· =:¢V i<2<:V¢V-V V · · VV .V V VV VV; V VV-,. VV· I _:·:V·¤, ,V,V ¤VV V= VV V V ‘V’VV VV . V V U V V ' " V:V·¤`;¢ii=.V::‘·:J¢ `V`‘V =¢¢V¤V<»”i<‘.* ,V.= ’ V: 25VVéé>V2?.:rL¢’V:;&42¢=·??<4L- V V V V V V V VVV. P- ?VEV’V5VVfV=VV**V‘i’iéf -V=VV-V { V .=--¤ V-V-VV- ,*.V V V V ‘ V V V VV V ‘ VV‘V‘ “ V‘V- V V‘‘‘ V VVVV A V-‘` ----- V ·V - VV · VV ’ [ V· V. . VV IVV V·-V V·V·¤€VV;V:ViV‘·>¤“?V§iE%iV-‘ ·V.%.z%q2:Vke&VVVV¤V;V;2.i2V12V€V¥@@V;.;V..=i<%VE V VV-- V V V V VV V,,VV V V.;V;Q ai;V.»;ze.·.V`V;V1V-.=.~.;¢:;<;V;VV€;€e,...; V,V·V { VV’V< . jp; -V-,V . ’V · V V V ‘ . V V VT V V. .· -VV‘’VV ‘ VVVV‘V V ‘V..1=F>:?VEV§*i1.-V-’VvV‘;ViiL;I1’i2i·¤:¢·¥2Vi;2122.-1>lG2§;€,i;iVz2·’¥ ‘V’- é·¤V=Vsif;'V€t‘¥;iii$.Z.=%,é$¢" :9ii?3?' V V L ’ V V i`i·V "VV.V`=’>¥l·V**‘V*TCQVZ?·V7’V€€-F%¥*=‘VV'*"V‘” ¥=*V:V<‘i*=°#V’?r’·'é'i?"?‘“‘=¢"¥?*' <€*?V?€¥*V’ ·» -·'V $7. V V · V VV VV VV VVVV-V Vs -.-V VVVVLV: V.·, air VV V:>V¤V>" V.=Jf·<·V=E¤=:VV‘ J: ;3..:¤·:>j=?=r _.jf‘,V..·’;s¢2·;ZV·’:¤-‘2¢¢;;/..iVV/V·;;V_E’.·· ·V·V V; _ . VV ·‘ ;;V.2:,;;V·».4¢%·,»V: .1%.;;;V:V;€;V;é>;5?·V*V'r¤;VV;».é.:Vp.V¢2;»¢2;y,4=. ;.;V{VfV·1j,;;·;¢_V;V°;-VV.~;V,V;.;·.·V :7;;;z.;zV:¤¤:4V<’V¢¢:¢V2z¢;.;V;;r{ V" V V V V V V _· V V rf .--VV VQVYEVEQ§VVi¤?§=§.§i‘éfijVV;;’VV-iVV.;V ,,,, V., 'V-- V ") .z§;.2>;V;e.VV&Vz=¤rt_.QajV ·V·V :· V V . V - ,· VV V VV VV :V<· .V V.:-V·,#;.f.VV V VV ;V·VV:;2¢ ·‘ ;V¢.2¢::z:·.·V:V· VV:;:VV V;V,q»·;-ir; ...9»V··-fzm V·;ru·4z;.;·»V,V ,1, V»,;t;;.,», #4*4 ·' >, .,-3;:V·j.·1.:V;»,:?L7V;=.¤.;r3.;5-i·2f·',-;j»*;¢;gg¢V_=;¢·V,¢.’¢.:;Vz·}V§>'c§> »§!;:‘2z>,3.V;VV.r»>.V;V__J .;::::2 ':‘·;.S>.3.2·gVVV·;¢.;c,Vc;;>;VVZ; N V V ‘; V` ?;V TV i¥?VTi`f;'VVVV VV’(.‘·»V»VVV°;Vi;.Z€<=;VV,. VV:,iZ·* ;€¤* . · ,.V· ¤’V2°'V2a,V¢;.-.i.2‘£;<_i,:.VV.;¢@. L-ieV%t·£;¤€$;g22V>;VV=V.;i_ ;_ · V V. VVVV VV VV;V.g.V.V:.V., ,V.:VV;;V:V·V.-G:-;Vg:<:V·V VV.V;r..·>·.e ,Vp;V.V: ,;:¢>4%.· 4. ’ ,. .4;. »f:>1>?·,-.1 -VVV»:V;V;V1V;i> sV·:VE;V;·;;3».V:;2V?;i’ij VV-- . , V;.°V:2V.;VV‘V2»2=ré;V. s. ‘ . VV x". V · V .VV‘ VVVV V VV ··VV V.T;i%V V·V- “V`1 ¢‘/ ; VVV ZVV * ,‘‘VV VV’ VVVV V,°’‘ V2? ,VV,V aV·.:éI¢¢.»V> -·VV V2 V V V V. ‘V¢ " V ’” ` ‘¢ E VV Qi V¥—¥·VV..V.2‘¢V£ V‘, 1‘.-V .V=e@.2=?°’ ‘V ‘"V, . . V' :£.?e2Vr ‘--VV 1VVrVir’1VéV,V.i;ViV> VVVV L- V ‘ ‘ s V ° Wi V‘VV‘ VV ’:iV¤V; i .V’¢§»fV5 VV,,V . .Vzi;2i VV1 ,.,’ .,V,.,..V. VVVV V1 .22V2;‘iV<=*:iV¢? VVV-. i V V V V -:V fi · V..·{z?_.V V ,,.,V :V=Z;:zz;LV.;gV:-; ;3;i;yVi;Z?V{.zf;*:iV:eV·;c;;Z;-s‘V;.,.<:V;¢@&V:jVVp<; ;§,.gV2_g;VVVr¤.V·V;VVgyyg;=.¤rv:.;_;V»V,;,VVVg; V,-,V V V. .¢··V{; _VVV z-V. 4;;;·,j_·ja;g;j;;V;_;V;.; 2 .V ’¤ V ‘ V V V° * A G Z % ‘~ VV A, ’l ’. as V ·‘‘‘ ·f ri VA‘¥ xii " V ,;=¤ Z » ‘’/* -/» 4¢‘·‘: ee V1 ;f; 2; _ j V V V ..»» V Vi I·t"VV*; ·‘,; ;V..iVVV;? ’’·. V _.;’ ;V V .:1%% VV »:·, ,,-. »A’‘ ‘·‘, V Vai V» %=‘»: iVVV·V·iV.i2LVj& ‘..‘ V. V . _ -VVVV V.y, VV }VrVVVVV·.·_ .v’V ·-,_ V V _VV;V.;;= .V,_V.;:;V;VVVV.V;=··V;;VV_V;V.V;·.;V-I-¢gV;.V_V;.V·_;VV;._;;;;;,V_,;,5;;;;;q:;gV;V.;3;egg;}Vaw V.V;i;q;ggV§;=;;g;gy;VVj ·y·y ‘i2i?.}z.VV:V*iV;,fi;V;;ééVV*¤:f5’;:’ :V=i¥€%Vi’V¢V§;Vz=. ‘V2$3?¥%%i=é?f'ifV?:;&?·??'2`2V5?55.Vi&5VV.>L1i;£V:¥’>Va.Vr·Lg;. .j-V£V;i ;i;V·¢.V2‘:zL4V:-mi?.} ‘V-,é·5:i=.¤°2;&;Q.:¤j; Z=.=¢.V·V :· ‘·V‘ ;1VVL VV; V gs; 1 ’ VV? ` V LV V_·;»k.=.V;· 'V . V · V V. V V · . · V: V‘ · V ’ J' . V VV:J".VZ-» ' ;:_ ..V’ VV V, V7jV_Vf » ;.,;-VjV·'VV.-Z·‘V'g;_2;V/.·;V i’»J1;;!·V·;jg._zQ.· _ i;2§V¥¢gVVg;c;·-·V ·:5§_r;1-¢»/ :'g»_VV;z.,¢,}.;.‘;!V’7gG{£_‘·EVz';'·1 ··V· f ° /VV’'V [V}’ZiVV?IV£¤LFV.€}V°·VVf;'V»’VV.VZi‘? V¤VV¥”S"V" "VfV/;T¢3V<·?’*"é¢V$. ' ,V'’ T VJEVEVVVV:V}?%Sf,VV‘r;V;VV;<°V`°.`- rf: »’V, VV ’V‘ V·V· ,V‘_V·’ .V%.V.=;V»EVV?V‘V‘?V3}.VV§VV"2i.. L-i Q 1 ‘ ' V Q . ~,- ‘ . 1 LiViV`. V @1* V V‘·‘ V VV) VeivVQV-‘;.éVVV.>·¥VQ;IV . V V VVVVii?VTi!:VV , ·” ‘‘‘‘ " V.~4`¤ je: V VV 2VVVeVj és. ’vi:V¥iVi€é;i.;:.1.V;fli;e¥‘-ii¥; i5Vgzii Q? iii I V V I V V V V V V V_ CV TV} L ,V,V ‘ ¥· ,.’_.‘ U ;°je¥1‘V’V2V“’*iZ r'VVV ‘ i-‘V?§VVC.Vz% -,*V‘ V i>.j;V.V'V’;’i;‘ZViziViViV>·%V?’?Lille ··V· ¤V*r·.2‘i¥2·V}V?‘V£fi>.zV¥j?VVV2i4?·V%*iVVi€VV.‘;% V,V. ,.,V . ‘V‘VVV=,= a ·,,_ V‘-·· L V.V. i V·V· we; V V V V V VVV4 VV VV .V .’.‘· Vzii V V.V» a VVVV>-VVV;;V1.¤?V¢’V¢VJ>‘Vz·VV¤V ·V’, ·‘·‘ >:;.4..>.·V¤<·2ViVLV‘V<·a·¤·VV{V>.V¢VV;·VV";vfVzVi<‘¢F-MV. ,.-. VV:i2..iV ‘·V-V =VV.1·V1V VVVV :i;V`;’VV%‘ -,V, VV V;Vi....mf-·1V‘1‘.V.V1-°·{§VVI.VV.V-::".t‘ " ,’,. =V V V VV’· ;V·V;· ‘€i V V V V _ V V V -_ V V V V 1 .V V V V VL Vs VV;. ···_ VV V·_· ,,,‘,· :V; V;;`;';‘VV»*VVVVV_‘V’*1ViVV;tif2’._VV.V=·V=VVV’;`.‘;zV1‘=VVV‘-.V*;.’.}iV_>¢*qf§’VijV 2%.VVV·.=.-EV‘;V·Q.VVViV·V;jVV<_gV&£ VV 2·VVV;_; __ VVVVVVVV {’a'V?V,V-'¤jVV.gi.VV Vg ·V.’ ;g.. ¤V‘V·;VV'g fa]: VV V_ V=_QV V_ VVVV;Vjgl=.iVV VV, .,VV V V * . . . V V . V V VV . . VV V ‘V `V 1 V. VV·· V.VV V. VV ZV ·..VV VV: VVVVVZVVV -V-V ‘V-V ·V*V‘- V VV.V. V ;i:’.VV==VV5VVi4;Vi VV»V’=VV‘ VVVVV ·.VVV V2 V.VV VVVV #·2:....<>i= .VVV ;eV.VVcV=g -V·VV 2jV1VViV:Ve3 VZVV VQVVV VVV- VVVV ii’i·V; VVVV·V QV. .=.V VV VVVV VVVV. VV `V .‘V‘V :.V `VVV.V VVV ·i‘·.-if¥V% j . U - · J -' V V V N A ·.`, `AVV. _VVt Vnrl V V- V.; _ ...- ·_ V _`g;‘ , V V J V. V V _;._ _ _ V V. V. V VV VUV MVVJVV {VVVEV. .V·ViVj VVV '’V' V Q ¤V;VV .VQV.VVVj‘f2VVVj.V_V V_V,. —V;_1_V>.· V.·V jj. ‘’VVV VVV=_·§._VV·,VV=V·{;V;}A.VVyV,VgV__T;VV.’j_V VVV>V IV_.VV V V¤.¢;VV_V;_.j."jV_yVVj$VQjV£.¥. ··y_ V.§;‘.Vf1’ .V._ . VV_V_ V ‘V;.¤Vf‘¢"V._;Q “VVV Vg;. VVVVjjVf.f=“VV-;';Aj.;_:VVg·‘VV¤_V jjj 2 ? -__. `V -.·VV V ‘_ , _ L- ' V' ly V: V V _ ' V 4° V V V- ‘ VV V r‘ ..g.. _V__gf-·?‘;;;. , . al 'r'V VV ` V V_ vii V_ V;. , V . V .. I V i _ r' .· . -V V " Q. V VA V ’ " · g ’ V; ' V ‘g V . _ _V '___ V€f ‘‘V4V i Vg: _V¤VV.V},Vj .,’' A. _Q IV. ·._’ V jge.V..._ ·‘·V. V.;.V. lj.-V;.V V... -..·V .jVfVV.VVVjjg; ‘g.j..V;.V.·.VVj’Vj.'.jV;V.·._;V V _4:é. _ V V V VV .. H .' VV . .;_A ... _ _;__ V; . V V .V r_ .;V`· V . V _ . . .__ ‘ ·V ...VV· VV V ; -g_.V Vi _ V VV V ‘ 'V j- _V .·_ _ _- _VV. >_·j V.VV» V_VjVV_ VV V .- .V Vj _ V· {Vg;) V ~ . V .;V--- V. V j. " V ` 5 .V-V V ·. i — . V :1 V V =V. V VVZFV `'‘* V V·.VV .V ‘V U,-Vi . . Qei:" -'V % .. ` . V' V ` ` V V ’Z 'VV· `V V .V "V'V". ` V-‘'. V· I V V' .§Y .V’ - ‘`.“ T V ·VVV- VV- VV V V V · _ i?°V.V?i¥.¢V . {V V V g _ -_ .V .V ·‘ V V · ~ V . V V V VV · .V a i VV V V V · .- _ _VV·_ Vzz V ~V -· V V. VV V= . .·V.- .V V .V._ V. VV., ,. . _. .· V V . 1 .. .... ._. V .. .V·· _ V .·.._ V V. V V;. .V_.·VV V. VV ._ .... V .V ._ ..= ·»V#._V .. .V . VVVV·V:.·, .VV ...·...;;r.-Te-; ·V¢-; ,-¤-VV;. ..V~...· MV- _... V ._ V _ 2 V. V.; V· .V V·.VV .-.. ».>V—.·. ·V; V w=V= V, V · V ». . V. .V V . M*~»:Mn¤¤·¤.··.z·»»~g¤Id¤'2·..»V»~-V·.V.>»~·-.¤¤¤».·»w¤·¢m.¤··»-+~¤~¤¤¤¢~==¤¤u » ~éé»~4m.¢• »;aw»&aam2»u»¤4;u£h@;?·q5z¢%'¤¤~m£<'V*ZV' V » ;;:;V:· Vg `I .1 .· V. if _.» V `r; ` ‘ 2 aV·V* V '

Hosted by the University of Kentucky

Contact us: kdl-help@lsv.uky.edu

Contributors: